Fundusze inwestujące w obligacje najbardziej popularne wśród klientów Pioneer Pekao TFI

0
1070

Kolejny miesiąc z rzędu fundusze inwestujące na rynku papierów dłużnych, w tym emitowanych przez przedsiębiorstwa, cieszyły się wyjątkową popularnością klientów. Ogólne saldo wpłat i umorzeń w sierpniu było jednak ujemne i wyniosło prawie -110 mln zł*.

Dwa fundusze pozwalające klientom Pioneer Pekao TFI na partycypowanie w potencjale obligacji skarbowych i nieskarbowych: Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 pozyskały w sierpniu łącznie prawie 95 mln zł nowych środków. Od początku roku do tych funduszy wpłynęły już ponad 482 mln zł., co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI. Obydwa fundusze stosują elastyczną strategię inwestycyjną alokując środki pomiędzy obligacje skarbowe i korporacyjne o różnych terminach zapadalności.

– Niedawne zawirowania na rynku obligacji przedsiębiorstw nie przeszkadzają klientom patrzeć na ten rynek perspektywicznie, jako element dywersyfikujący ich portfele. Szczególnie widać to po świetnym rozpoczęciu działalności Pioneer Obligacji-Dynamiczna Alokacja 2, który w ciągu dwóch miesięcy pozyskał prawie 190 mln złotych – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

W sierpniu bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnęły fundusze akcji. Mimo zmiennej sytuacji na rynkach, Pioneer Akcji Europejskich zyskał 4,13%, a Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 3,89%. Równie dobrze radził sobie Pioneer Dynamicznych Spółek (3,80%), który od momentu uruchomienia go 20 stycznia br. zyskał już ponad 17,27%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec sierpnia wzrosła i wyniosła ponad 14,1 mld złotych.

* Ujemne saldo wpłat i umorzeń uwzględnia odpływ 30 mln z jednego ze specjalistycznych funduszy dedykowanemu jednemu inwestorowi.

Źródło: Pioneer Pekao TFI