Rekordowe wyniki Grupy PZU po III kwartałach 2012 roku

0
1052

Wynik finansowy netto Grupy PZU po III kw. 2012 roku wyniósł 2.84 mld zł (wzrost o 52,9%). Jest to najlepszy wynik od momentu wejścia PZU na giełdę. O 6,4% do poziomu 12.15 mld zł wzrosła składka przypisana brutto. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wzrósł do poziomu 28,4%.

„Mam przyjemność zaprezentować rekordowe wyniki Grupy PZU po 3 kwartałach 2012 roku. Zdecydowanie poprawił się zysk netto, wzrosła składka przypisana brutto. Wskaźnik zwrotu na kapitale – ROE – urósł o blisko 9 punktów procentowych. Z jednej strony jest to skutek wzrostu dochodów z lokat i wzrostu składki, z drugiej niższej szkodowości w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych. Nie ustajemy w wysiłkach, aby podnosić wartość spółki dla akcjonariuszy. Ja i moi współpracownicy jesteśmy bardzo zaangażowani w to, aby zgodnie z przyjętą strategią, zmieniać PZU w kierunku najbardziej zorientowanej na klienta instytucji finansowej w tej części Europy. Z satysfakcją obserwujemy jak nasza firma krok po kroku przybliża się do tego celu”  – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 3 kwartałach 2012 roku miały następujące elementy:

· wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in., ubezpieczeń NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych, a także ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych oraz indywidualnych inwestycyjnych (w kanale bancassurance);

· nowa strategia inwestycyjna wdrożona przez pion inwestycji Grupy PZU, a w rezultacie wyższe dochody z lokat, przy dobrej koniunkturze na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz lepszej wycenie instrumentów dłużnych;

· poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (z wyłączeniem efektu konwersji);

· realizacja działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU (odświeżenie marki) oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.

· wyższy poziom odszkodowań i świadczeń (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno – ubezpieczeniowych) wynikający ze zwiększenia sprzedaży inwestycyjnych produktów indywidualnych w kanale bancassurance, niższego tempa konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne (w ubezpieczeniach grupowych typ P);

· spadek wyniku w gwarancjach kontraktowych w segmencie klienta korporacyjnego m.in. wskutek przyrostu rezerw szkodowych w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej;

Składki

Składki przypisane brutto w okresie 9 miesięcy 2012 roku wyniosły 12.158 mln zł wobec 11.426 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+6,4%). O wzroście zdecydował m.in. rozwój nowego produktu NNW szpitali. Pozostałe czynniki wspierające wzrost to lepsza sprzedaż ubezpieczeń OC zarówno w segmencie klienta korporacyjnego, jak i klienta masowego. Wyższa składka przypisana to także rezultat wzrostu sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC podmiotów leczniczych, w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Po III kw. 2012 r. wzrosła także składka w ubezpieczeniach grupowych ochronnych, co wynika zarówno z wyższej średniej składki, jak i wyższej liczby ubezpieczonych. Nie bez znaczenia pozostaje dynamiczny wzrost nowej sprzedaży w tym segmencie. Trend wzrostowy dotyczył także ubezpieczeń na życie i dożycie ze składką jednorazową o charakterze inwestycyjnym segmencie ubezpieczeń indywidualnych.

Rentowność działalności ubezpieczeniowej

Po 9 miesiącach 2012 roku wskaźnik mieszany dla ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniósł 90,7% i był niższy o 4,1 p.p niż w w analogicznym okresie roku poprzedniego. Był to głównie skutek znacznej poprawy wskaźnika dla ubezpieczeń masowych – w szczególności dzięki korzystniejszym warunkom drogowym (niższa częstość szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych) oraz niskiemu poziomowi szkód o charakterze masowym (łącznie zmniejszenie wskaźnika mieszanego dla ubezpieczeń w segmencie Klienta Masowego o 5,1%). W ubezpieczeniach dla klientów korporacyjnych również odnotowano poprawę wskaźnika mieszanego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, ale tu efekt ten został w dużym stopniu skompensowany spadkiem wyniku w gwarancjach kontraktowych w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej (łącznie zmniejszenie wskaźnika mieszanego dla ubezpieczeń korporacyjnych o 0,6%). Poprawa wskaźników przełożyła się na lepszy wynik na całości ubezpieczeń majątkowych i pozostałych w Polsce – wynik operacyjny wyniósł 902.840 tys. zł i był wyższy o 237.855 tys. zł niż w roku ubiegłym (o 35,8%).

W ubezpieczeniach na życie nadal utrzymuje się wysoki poziom rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – rentowność po 3 kwartałach 2012 roku, bez uwzględnienia wpływu konwersji umów typu P, wyniosła 23,0% (wzrost o 1,9 p.p w stosunku do 3 kwartałów 2011 roku). W 2012 roku zmalało tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne (o 193.696 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), co jest związane ze stopniowym wyczerpywaniem się tego portfela. Zmniejszeniu uległa również marża na ubezpieczeniach indywidualnych na życie (z 36,7% po 3 kwartałach 2011 roku do 16,0% po 3 kwartałach 2012 roku) – głównie z powodu wysokich kosztów akwizycji wypłacanych w momencie zawarcia umowy (i nieodraczanych w czasie) dla produktów typu unit-linked. Łącznie wynik operacyjny na ubezpieczeniach na życie wyniósł 1.400.010 tys. zł i był niższy o 94.172 tys. zł niż w roku ubiegłym (o 6,3%; bez uwzględnienia efektu konwersji wynik był wyższy o 99.524 tys. PLN, tj. o 8,9%).

Koszty

Koszty administracyjne wzrosły o 59.377 mln zł (+6,3%). Wzrost nastąpił głównie ze względu na projekty, które miały na celu poprawę wizerunku Grupy PZU (odświeżenie marki) oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługi klienta. Koszty akwizycji po 3 kwartałach 2012 roku wzrosły o 52.149 tys. zł (+3,6%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to rezultat zwiększonej sprzedaży oraz rosnącego udziału droższych kanałów dystrybucji, takich jak agenci, multiagencje i brokerzy. Ponadto w 2012 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20 mln zł.

Działalność inwestycyjna

Dochody z działalności lokacyjnej za 3 kwartały 2012 roku wyniosły 2.569 mln zł. W tym czasie Pion Inwestycji Grupy PZU wdrożył nową strategię inwestycyjną. Do jej głównych założeń należały zmiany organizacyjne pionu inwestycyjnego, wprowadzenie nowych produktów i modyfikacja strategii inwestowania. Jednym z elementów nowej strategii PZU Inwestycje jest m.in. szersze wyjście z produktami inwestycyjnymi do inwestorów indywidualnych.

Na wzrost dochodów z działalności lokacyjnej miała także wpływ wyższa wycena instrumentów kapitałowych, dzięki lepszej koniunkturze na GPW. Indeks WIG wzrósł w pierwszych 3 kwartałach 2012 roku o 16,3%, podczas gdy rok wcześniej spadł o 19,4%. Do wyższych dochodów z działalności lokacyjnej przyczynił się również wzrost wyceny instrumentów dłużnych w wyniku spadku rentowności obligacji. Ponadto, w związku z implementacją nowej strategii lokacyjnej dokonano sprzedaży akcji notowanych z portfela dostępne do sprzedaży, dla których zmiana wyceny w poprzednich latach była odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny.

Zysk

Zysk z działalności operacyjnej w okresie 3 kwartałów 2012 roku wyniósł 3.541 mln zł i był wyższy o 1.209 mln zł (51,9%) w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego, głównie na skutek lepszych dochodów z działalności inwestycyjnej Grupy PZU. Zysk netto wzrósł w stosunku do 3 kwartałów 2011 roku o 983 mln zł (+52,9%) do wartości 2.840 mln zł.

Kapitały, wskaźniki wypłacalności, ROE

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 30 września 2012 roku wynosiły 13.801 mln zł wobec 12.419 mln zł na dzień 30 września 2011 roku. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE – wskaźnik uroczniony) za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku wyniósł 28,4% i był wyższy o 8,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitały wzrosły o 931 mln zł (7,2%), zaś wskaźnik ROE był wyższy o 10,1 p.p w porównaniu do wskaźnika za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe działalności Grupy PZU za III kwartał 2012 roku

Wyszczególnienie
(w tys. zł)

1 stycznia –
30 września 2012

1 stycznia –
30 września 2011

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

12 158 994

11 425 796

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

(8 428 025)

(7 624 189)

Dochód z działalności lokacyjnej w tym:

2 569 395

1 040 071

  Przychody netto z inwestycji

1 653 515

1 475 004

  Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości

inwestycji

367 091

(80 292)

     Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań

wycenianych do wartości godziwej

548 789

(354 641)

Zysk netto

2 840 258

1 857 015

Kapitały własne

13 800 615

12 419 330

Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

49 705 862

48 894 907

Aktywa razem

56 800 666

54 234 820

Źródło: PZU