PZU radzi jak przygotować się do podróży zagranicznej

0
1256

Zbliża się świąteczny długi weekend, wraz z nim czas wzmożonego ruchu na drogach. Wielu z nas planuje wyjazd samochodem na krótki wypoczynek, również za granicę.

Jest kilka spraw, o które powinniśmy zadbać jeszcze przed wyjazdem. Najważniejsze to trzeba sprawdzić, czy nasze OC komunikacyjne jest ważne przez cały okres wyjazdu zagranicznego i w krajach, które zamierzamy odwiedzić. 

     I.        PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY:

Nasze krajowe ubezpieczenie OC, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, jest ważne na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii + Lichtenstein, Serbii i nie jest już potrzebna dodatkowo Zielona Karta.

Pamiętajmy jednak, że Zielona Karta nadal jest nam potrzebna, gdy udajemy się w podróż do krajów należących do Systemu Zielonej Karty, a nadal nie będących członkami Unii Europejskiej np. Białoruś, Ukraina.
Dobrze jest mieć dodatkowe zabezpieczenie w postaci dobrowolnego ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia typu assistance gwarantującego szybką pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku drogowego lub awarii pojazdu. Taka polisa, szczególnie zagranicą, daje duży komfort podróżowania.

Zachęcamy również do posiadania przy sobie podczas podróży zagranicznej druku „Wspólnego zgłoszenia szkody”. Wypełnienie takiego druku przez uczestników zdarzenia pozwoli zebrać wszelkie informacje niezbędne do zgłoszenia szkody. Mając na uwadze stres związany z kolizją, przebywanie w obcym kraju oraz częste bariery językowe, wypełniając gotowy formularz, unikniemy nieporozumień związanych z zaistniałą sytuacją. Druk ten dostępny jest w wersji polsko-angielskiej na stronie PZU SA.

    II.        WYPADEK:

1)    Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku z naszej winy, to szkodę w swoim pojeździe możemy zgłosić wyłącznie w ramach dobrowolnego autocasco. Natychmiast skontaktujmy się z PZU SA poprzez Infolinię tel. 0 801 102 102, 22 566 55 555 – numery telefonów znajdują się na polisie.

 • Jeśli koszt naprawy prowizorycznej, umożliwiającej kontynuowanie podróży, nie przekracza kwoty 1200 EUR, możemy dokonać takiej naprawy poza granicami Polski, a następnie po powrocie do kraju przedłożyć dokumenty w PZU SA, który dokona refundacji poniesionych wydatków na podstawie imiennych rachunków.
 • Bardzo istotne jest to, aby koszty naprawy przekraczające kwotę 1200 EUR, chęć holowania do Polski lub powołania rzeczoznawcy poza granicami Polski zawsze ustalić z jednostką likwidującą szkodę wskazaną podczas zgłoszenia tj. Centrum Operacyjnym Likwidacji Szkód i Świadczeń w Warszawie.
 • Bardzo często przesłanie do PZU zdjęć uszkodzonego pojazdu pozwoli na szybkie podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania.

Jeśli dodatkowo posiadamy polisę typu assistance, ubezpieczyciel będzie mógł zorganizować holowanie uszkodzonego pojazdu albo inną pomoc (zależnie od posiadanego wariantu ubezpieczenia).
Powinniśmy też wezwać policję albo spisać oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Na oświadczeniu muszą znaleźć się nasze dane: imię, nazwisko, adres posiadacza pojazdu, numer rejestracyjny i marka auta, numer polisy ubezpieczeniowej OC oraz nazwę towarzystwa, w którym ubezpieczony jest nasz pojazd. Najwygodniej jest oczywiście skorzystać z gotowego druku „Wspólnego zgłoszenia szkody”.

2)    W sytuacji, gdy to my jesteśmy poszkodowani poza granicami kraju powinniśmy wezwać policję albo sporządzić oświadczenie, korzystając zdruku „Wspólnego zgłoszenia szkody” (jeśli nie mamy tego blankietu, spiszmy dane jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ( numer polisy, okres jej ważności, nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił).  Jeśli są ofiary w ludziach albo powstaje przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, zawsze należy powiadomić policję.

Zasady dochodzenia roszczeń różnią się od siebie w zależności od tego, w jakim kraju zarejestrowany jest pojazd sprawcy.

Możemy wyróżnić tutaj trzy sytuacje:

Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Polsce:
Spiszmy dane (jak powyżej) i zgłośmy szkodę (po powrocie do Polski) do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC.

Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w UE albo Szwajcarii:

 • Szkodę u ubezpieczyciela sprawcy można zgłosić będąc jeszcze zagranicą albo po powrocie do Polski u reprezentanta ds. roszczeń zakładu ubezpieczeń sprawcy.
 • Jeśli nie znamy nazwy towarzystwa, w którym zagraniczny sprawca szkody posiadał polisę OC, możemy zwrócić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Tel. + 48 22 551 51 00), które na podstawie danych sprawcy (imię i nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu) pomoże ustalić jego ubezpieczyciela.
 • Roszczenie można zgłosić bezpośrednio do reprezentanta ds. roszczeń, który ma obowiązek udzielić poszkodowanemu uzasadnionej odpowiedzi w terminie 90 dni.
 • Jeśli w tym terminie poszkodowany nie uzyska odpowiedzi, może zgłosić swoje roszczenie do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Roszczenie może być zgłoszone bezpośrednio do PBUK również w sytuacji, gdy zagraniczny zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca zdarzenia, nie ustanowił na terytorium Polski swojego reprezentanta ds. roszczeń.

Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, posiadającego ważną Zieloną Kartę.

 • Powinniśmy spisać: numer Zielonej Karty, rozpoczynający się od literowego wyróżnika np. BG, TR itd.; okres ważności Zielonej Karty; dane osobowe posiadacza pojazdu; numer rejestracyjny pojazdu i jego marka oraz nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który wydał Zieloną Kartę.
 • Dalej, należy skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli instrukcji, co do dalszego postępowania
 • Można również zgłosić szkodę bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń sprawcy (będąc jeszcze za granicą jak i po powrocie do kraju) lub w ramach własnego dobrowolnego ubezpieczenia AC.

Źródło: PZU