Pioneer Pekao TFI podsumowuje 2012 rok

0
1068

Mimo trudnej sytuacji na rynkach w I połowie 2012 r. saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego TFI w Polsce było w ubiegłym roku dodatnie. Tylko w grudniu klienci wpłacili do funduszy Pioneer 114,5 mln złotych.

W całym ubiegłym roku fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFI oferowane w sieci dystrybucji pozyskały 136,7 mln zł nowych środków (włączając jeden fundusz dedykowany klientowi instytucjonalnemu saldo wyniosło 36,7 mln zł). To zdecydowanie lepszy wynik, niż w trudnym dla branży TFI roku 2011. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku klienci wpłacili 114,5 mln zł. Równocześnie wartość odkupień w grudniu była najniższa od prawie trzech lat i wyniosła -288 mln zł.

Klienci w 2012 r. preferowali przede wszystkim fundusze dłużne. Tylko trzy z oferty Pioneer Pekao: Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 pozyskały w ubiegłym roku ponad 1,4 mld zł.

Mimo trudnej pierwszej połowy roku, minione dwanaście miesięcy były dla nas udane. Klienci zaufali najstarszej marce na rynku (w 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 20-lecia działalności w Polsce) i zakupili jednostki o wartości brutto przekraczającej 4,35 mld zł. W 2012 r.uruchomiliśmy nowe fundusze, wprowadziliśmy do naszej oferty IKZE oraz zaproponowaliśmy nowe rozwiązania komunikacyjne dla klientów. Efekty przynosi także przebudowa portfeli naszych funduszy i subfunduszy, co przekłada się na ich coraz lepsze wyniki inwestycyjne – podsumowuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFI pozytywnie wyróżniły się na rynku pod kątem osiąganych stóp zwrotu w 2012 r. w poszczególnych kategoriach. W kategorii funduszy małych i średnich spółek na uwagę zasługuje Pioneer Dynamicznych Spółek z wynikiem 36,43%. W kategorii akcji zagranicznych najwyższą stopę zwrotu osiągnął Pioneer Akcji Europy Wschodniej, 24,07%. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja, najlepszy z funduszy Pioneer w kategorii akcji polskich zyskał w 2012 r. 22,36%. Z kolei w segmencie funduszy obligacji zagranicznych, największy wzrost wartości osiągnął Pioneer Obligacji Strategicznych: 14,79%, a obligacji krajowych – Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja: 10,58%. Wśród funduszy ochrony kapitału, liderem został Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego osiągając stopę zwrotu w wysokości 14,79%.

Aktywa netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao wzrosły w 2012 r. o 8,6%i wyniosły na koniec grudnia prawie 15 mld złotych.

* Wyłączając dane jednego z dedykowanych funduszy pracowniczych

Źródło: Pioneer Pekao TFI