Ubezpieczenie od utraty zysku w TU Europa

0
1143
Pesymistyczne prognozy gospodarcze na 2013 r. nie sprzyjają bezpiecznemu prowadzeniu działalności biznesowej. Oprócz niekorzystnej koniunktury, przedsiębiorcy są także narażeni na skutki zdarzeń losowych, które nie tylko powodują wymierne straty w mieniu firmy, ale przede wszystkim mogą wywołać zakłócenia lub przerwę w działalności firmy, a tym samym przynieść stratę w uzyskiwanym dochodzie. Zabezpieczeniem przed taką sytuacją jest ubezpieczenie od utraty zysku proponowane sektorowi MŚP przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.

Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Keralla wynika, że negatywny trend w nastrojach MSP będzie się utrzymywał przez cały 2013 r. Jednocześnie ponad 72 proc. przedsiębiorców zakłada, że sytuacja gospodarcza Europy i Polski poprawi się najwcześniej dopiero w 2014 r.* Do prognoz tych dochodzą także różne nieoczekiwane wydarzenia losowe, które w połączeniu z sytuacją kryzysową znacznie podnoszą ryzyko prowadzenia działalności. Aby zapewnić bezpieczeństwo podmiotowi gospodarczemu przed nieprzewidzianymi stratami warto zwrócić uwagę na rozwiązanie, które wprowadza do swojej oferty TU Europa – ubezpieczenie od utraty zysku.Nowa propozycja ubezpieczyciela zapewnia klientowi bezpieczeństwo finansowe w przypadku następstw wydarzeń losowych, które narażą go na stratę dochodu.

– Ubezpieczenie od utraty zysków zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – mówi Adam Rospenk, dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych TU Europa. – Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczony może zachować płynność finansową w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy. Tego typu polisa pozwala przedsiębiorcy ochronić swój biznes przed następstwami ryzyk losowych, których skutki, tzn. przywrócenie mocy produkcyjnej lub usługowej firmy, mogą być odczuwane jeszcze przez kilka miesięcy po zdarzeniu jakim był pożar czy zalanie – dodaje Rospenk.

Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem zaistnienia w trakcie okresu ubezpieczenia nagłego i przypadkowego zdarzenia, którego konsekwencje mają odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie. Ubezpieczenie oferowane jest w różnych wariantach dostosowanych do oczekiwań klientów.

– Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie ubezpieczenia – tłumaczy Adam Rospenk. – Jest ona dopasowywana do indywidualnych oczekiwań i możliwości przedsiębiorcy – zaznacza Rospenk. – Istotny jest fakt, że proponowane przez nas rozwiązanie różni się od funkcjonujących do tej pory na rynku ofert business interruption formułą zawieranej umowy. Jest ona uproszczona, co stanowi znaczne ułatwienie dla klienta.

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wybranego okresu ubezpieczenia i jest stała przez cały czas jego trwania. Ubezpieczenie od utraty zysku TU Europa skierowane jest do mikroprzedsiębiorców i oferowane w formie ubezpieczenia grupowego.

* Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – wyniki badania Keralla Research – opinie i prognozy przedsiębiorców 4 kwartał 2012 r. Listopad 2012.

Źródło: TU Europa