Polisa-Życie nagrodzona za ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży

0
1025

Miesięcznik Home&Market przyznał „Polisie – Życie” Order Finansowy w kategorii Specjalny Produkt Finansowy 2011 za Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży SCHOLAR 2011 i SUPER SCHOLAR 2011.

Decydującym czynnikiem, który przesadził o przyznaniu wyróżnienia był szeroki zakres ochrony obejmujący świadczenia podstawowe i fakultatywne.

Członek Zarządu Wiesław Szermach powiedział – Jest to innowacyjny na rynku ubezpieczeniowym produkt, a niewątpliwą zaletą jest to, że ubezpieczenia oferowane są
na niezwykle korzystnych i prostych zasadach. Za niewielką składkę uzyskuje się  unikatowy zakres ochrony ubezpieczeniowej i relatywnie wysokie świadczenia. Jest nam bardzo miło, że ubezpieczenie to zostało nagrodzone już po raz drugi. Pierwszy raz dostrzegła go „Gazeta Ubezpieczeniowa” w Wydarzeniach Miesiąca i otrzymał tytuł Produkt Miesiąca.

To nowatorskie programy ubezpieczeniowe wyróżniające się między innymi tym, że
świadczenie w przypadku zgonu jest wypłacane bez względu na jego przyczynę.
Ubezpieczającym jest placówka oświatowa: od przedszkola po uczelnię wyższą oraz jednostki oświatowe, kulturalne, harcerskie lub sportowe (z wyłączeniem klubów sportowych), a także inny podmiot będący stroną ubezpieczenia.
Ubezpieczonym może być przedszkolak, uczeń, student do 30 roku życia, uczestnik
zajęć prowadzonych w placówce pozaszkolnej. Konstrukcja ubezpieczenia daje możliwość elastycznego wyboru wysokości sumy ubezpieczenia, minimalna składka jest niewielka i wynosi jednorazowo 15 zł. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem świadczenia podstawowe i fakultatywne z możliwością wyboru ryzyk np. pogryzienie przez psa, świadczenie z tytułu złamań lub zwichnięć, trwałego inwalidztwa, zgonu Ubezpieczonego w wyniku utonięcia / płatne dodatkowo/ rehabilitacji Ubezpieczonego w wyniku NW / plus Pakiet Assistance/. Do ubezpieczenia można zawrzeć dodatkową umowę od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wycieczki. Umowa zawierana jest na 1 rok z możliwością jej przedłużenia.

Źródło: Polisa – Życie