W PKO BP PTE można już oszczędzać w ramach IKZE

0
1152

Rozpoczęła się sprzedaż PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego opartego na PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym zarządzanym przez PKO BP Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Fundusz został zarejestrowany 13 lutego 2012 roku. Przedmiotem działalności PKO DFE jest prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, a także PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego.
PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiada profil „zrównoważony”. Taka struktura portfela pozwoli na możliwie elastyczne reagowanie na zmiany koniunktury rynkowej oraz zachowania konkurencji. Benchmark PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego składa się w 40% z WIG-u oraz w 60% z indeksu polskich obligacji skarbowych. PKO DFE będzie lokował swoje aktywa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, a celem inwestycyjnym będzie osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu dla przyjętego benchmarku – powiedział Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji.

Oszczędzanie na cele emerytalne w ramach PKO IKZE ma wiele korzyści. Podstawową jest możliwość corocznego odliczenia dokonywanych wpłat od dochodu, co stanowi zachętę do długoterminowego gromadzenia oszczędności. Wpłaty na PKO IKZE można odliczać od podstawy opodatkowania i otrzymać odpis lub zwrot nadpłaconego podatku. Limit maksymalnych wpłat na IKZE stanowi 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W roku 2012 limit ten wynosi 4 030,80 zł.

Założenia dotyczące wpłat i kosztów do obu kont emerytalnych są jednakowe. Zarówno do PKO IKZE oraz PKO IKE wysokość pierwszej wpłaty wynosi 300 zł, zaś kolejne dopłaty mogą wynosić  już 50 zł. Produkty są bardzo elastyczne. Oszczędzający mogą dokonywać wpłat w wygodnych dla nich terminach. Również wypłata środków po osiągnięciu uprawnień może następować jednorazowo lub w ratach, bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana od klienta wynosi maksymalnie 400 zł na przestrzeni całego okresu oszczędzania, bez względu na czas jego trwania, natomiast wynagrodzenie pobierane za zarządzania Funduszem w 2012 roku wynosi 0,01% średniej wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

Specjalizujemy się, jako PTE w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym, gdzie zebraliśmy bogate doświadczenie inwestycyjne oraz wypracowaliśmy najwyższe standardy obsługi  klienta. Klienci, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku w ramach PKO DFE mogą być zatem pewni, że ich pieniądze będą inwestowane przez zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z najlepszymi praktykami.  Potwierdzeniem prezentowanej  jakości, jest fakt, że obecnie zarządzany fundusz, PKO BP Bankowy OFE został liderem w rankingu trzyletnich stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych, opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w październiku 2011 r.  – powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu.

IKZE oparte na dobrowolnym funduszu emerytalnym ma wiele zalet: nie wymaga od klienta ani sprzedawcy szerokiej wiedzy inwestycyjnej niezbędnej do dokonywania wyboru między różnymi strategiami inwestycyjnymi. Produkt jest przejrzysty i zrozumiały. Towarzystwa emerytalne są jednocześnie instytucjami posiadającymi ponad 12–letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami gromadzonymi na cele emerytalne. Środki klientów gromadzone w funduszu emerytalnym nie są częścią majątku zarządzającego nim towarzystwa, co stanowi  o dużym bezpieczeństwie lokat. W połączeniu ze stabilnością i wiarygodnością Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego daje to bardzo dobre perspektywy dla tego produktu.

źródło: PKO BP BANKOWY PTE SA