Grupa PZU podsumowała wyniki finansowe za rok 2011

0
1014

Wyższy o 5,1% przypis składek w obu segmentach działalności ubezpieczeniowej (15 279,3 mln zł), poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, obniżenie kosztów administracyjnych oraz słabsze niż w ubiegłym roku przychody z działalności lokacyjnej. To najważniejsze czynniki, które miały wpływ na wyniki Grupy PZU w 2011 roku. Zysk netto wyniósł 2,34 mld zł.

„Z przyjemnością prezentuję wyniki finansowe Grupy PZU za 2011 rok. Był on biznesowo całkiem udany. Zgodnie z planem zwiększyliśmy przypis składki oraz obniżyliśmy koszty administracyjne. Kontynuowaliśmy, z powodzeniem, procesy restrukturyzacyjne w segmencie klienta korporacyjnego. Z drugiej jednak strony doszło do pogorszenia zewnętrznej sytuacji ekonomicznej. Kryzys zadłużeniowy w strefie Euro oraz związane z nim spadki kursów akcji na warszawskiej giełdzie – negatywnie odbiły się w III kwartale 2011 roku na dochodach z inwestycji. Mimo tego odnotowaliśmy stabilny wynik finansowy netto. Istotne dla akcjonariuszy wskaźniki ROE i ROA pozostają na bardzo dobrym poziomie.” – powiedział Andrzej Klesyk,  Prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2011 roku.

Wyniki finansowe Grupy PZU w 2011 roku były kształtowane głównie poprzez:

 • poprawę rentowności w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, głównie w produktach komunikacyjnych i majątkowych,
 • stabilny wzrost składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach grupowych ochronnych,
 • spadek kosztów administracyjnych dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej oraz przeprowadzonemu programowi restrukturyzacji, w tym procesowi zwolnień grupowych,
 • niższe wyniki z działalności inwestycyjnej w porównaniu do roku poprzedniego na skutek słabej koniunktury na rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Składki

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i pośrednich za 2011 roku wyniosły 15.279,3 mln zł (14.541,0 mln zł w 2010 roku). Wzrost o 738,2 mln zł (+5,1%) w porównaniu do ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży w obu segmentach – majątkowym i osobowym jak i na życie. Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w 2011 roku to: ubezpieczenia OC komunikacyjne w segmencie klienta masowego (+287,3 mln zł), ubezpieczenia od ognia i innych szkód majątkowych (+102,0 mln zł) oraz ubezpieczenia grupowe (+179,5 mln zł).

Działalność lokacyjna

Dochód z działalności lokacyjnej za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1.593,8 mln zł i był niższy o 42,6 % w stosunku do roku 2010. Zmiana ta była spowodowana głównie przez spadek cen instrumentów kapitałowych na rynkach finansowych – indeks WIG spadł w 2011 roku o 20,8%, podczas gdy w 2010 roku wzrósł o 18,8%.

Działalność lokacyjna Grupy PZU jest prowadzona przy zachowaniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw stanowiły około 75% portfela lokat zarówno na dzień 31 grudnia 2011 roku jak i na dzień 31 grudnia 2010 roku, wśród których dominowały obligacje rządu polskiego.

Zmniejszenie udziału oraz wartości instrumentów kapitałowych spowodowane było głównie przez spadek ich wyceny rynkowej w ciągu 2011 roku.

Odszkodowania

Spadek odszkodowań i świadczeń netto (162,9 mln zł, czyli o 1,6%) odnotowany został wyłącznie w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

W segmencie ubezpieczeń na życie na zwiększenie pozycji odszkodowania i świadczenia wypłacone netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych łącznie o 115,3 mln zł (2,5%) w 2011 roku złożył się:

 • wzrost wypłat świadczeń o 6,6%;
 • spadek rezerw, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający w 2011 roku (ujemny wynik inwestycyjny na tej grupie lokat) w porównaniu do silnego wzrostu w 2010 roku.

W segmencie ubezpieczeń majątkowych spadek związany był ze znacznym zmniejszeniem odszkodowań w ubezpieczeniach majątku, a wynikał on w głównej mierze z braku szkód o charakterze katastroficznym, które z kolei miały miejsce w roku 2010 (intensywne opady śniegu w I kwartale 2010 roku i powódź w II kwartale 2010 roku).

Koszty akwizycji i administracyjne

Koszty akwizycji w 2011 roku wzrosły o 50,7 mln zł (+2,7%) w stosunku do poziomu z 2010 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych związanych ze:

 • zwiększeniem przypisu składki;
 • zmianami w strukturze kanałów dystrybucji (zwiększenie udziału kanałów prowizyjnych kosztem kanałów bezprowizyjnych i automatycznych wznowień);
 • zmianami w obszarze sprzedaży dokonanych w ostatnich latach, m.in. z wprowadzenia dodatkowych premii wspierających efektywność agentów i wiążących ich wynagrodzenia ze stawianymi celami (tzw. nadprowizji; w 2011 roku zwiększano ich rolę i wdrażano dla kolejnych kanałów).

Spadek kosztów administracyjnych o 121,9 mln zł (-8,1%) był w głównej mierze następstwem działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w spółkach Grupy PZU, który objął zarówno Centralę jak i jednostki terenowe spółek Grupy PZU. W 2011 roku kontynuowano rozpoczęty dwa lata wcześniej proces restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach terenowych mający na celu m.in. poprawę efektywności działania w zakresie likwidacji szkód, centralizacji obsługi bieżącej polis oraz stworzenia nowych standardów obsługi klienta (utworzenie unijnego Pionu Sieci Grupy) skutkujący znacznym obniżeniem kosztów stałych działalności bieżącej. Ponadto, pozytywne efekty przyniosła kontynuacja programu optymalizacji kosztów stałych, dzięki któremu udało się obniżyć wydatki w wielu obszarach, m.in. administracji (materiały biurowe, usługi pocztowe), obsłudze nieruchomości (koszty sprzątania powierzchni) czy kosztach IT.

Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki operacyjne

W 2011 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze jednorazowym w stopniu porównywalnym z rokiem poprzednim (w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych powódź i szkody „śniegowe”). Zdarzeniami mającymi znaczący wpływ na wynik operacyjny były:

 • rozpoczęcie konsolidacji metodą pełną Grupy Armatura w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy PZU, które spowodowało rozpoznanie jednorazowego przychodu w 2011 roku w wysokości 118,9 mln zł;
 • wypłaty odszkodowań w ubezpieczeniach upraw – przymrozki oraz ujemne skutki przezimowania 128,4 mln zł;
 • korekta oszacowanych rozrachunków z tytułu prowizji i udziałów w zyskach reasekuratora w wysokości 91,8 mln zł; oraz
 • utworzenie rezerwy na koszty z tytułu kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję na krajowym rynku sprzedaży grupowego ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych) w wysokości 56,6 mln zł.

Pomimo konserwatywnej polityki szacowania przyszłych zobowiązań i należności oraz sytuacji na rynkach kapitałowych Grupa PZU osiągnęła wysoki wynik operacyjny.

Grupa PZU – wskaźniki działalności

Zysk z działalności operacyjnej w 2011 roku wyniósł 2.956,7 mln zł i był niższy o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego, co wynikało głównie z niższych dochodów z działalności inwestycyjnej (- 42,6%). Spadek ten został w znacznym stopniu skompensowany wzrostem składki zarobionej netto o 4,8% oraz spadkiem odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto o 1,6%.

Wskaźnik ROE wyniósł 18,3%, a ROA 4,6%. Wskaźnik kosztów administracyjnych 9,3%.

Grupa PZU posiada bezpieczne, wysokie pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie 352,9%. Natomiast pokrycie kapitału gwarancyjnego środkami własnymi wyniosło 1.058%.

Spółki PZU SA i PZU Życie SA posiadają nadany przez agencję Standard&Poor’s rating siły finansowej na poziomie (A) z perspektywą stabilną.

Źródło: PZU