Poszkodowany weteran ma prawo do pobierania dodatku do emerytury lub renty

0
975

Z dniem 30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), zgodnie z którą weteran poszkodowany pobierający emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca zgłoszenia wniosku. Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.

Podstawę wymiaru dodatku stanowi kwota najniższej emerytury obowiązująca w dniu zgłoszenia wniosku o jego wypłatę.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze i może wynosić od 10% do 80% podstawy wymiaru.

Wysokość wskaźnika procentowego podstawy wymiaru wskazana jest w decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.

Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany miesięcznie, wraz z emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy – w terminie płatności świadczenia.

Źródło: KRUS