Zgłaszanie roszczeń Cardif na Życie

W razie wystąpienia zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie towarzystwo Cardif, poprzez Dział Obsługi Roszczeń:

  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię:
    801 801 111 z tel stacjonarnego
    22  319 00 00 z tel. komórkowego
  • e-mailowo: dor@cardif.pl

Informacje o procedurze i terminach rozpatrywania roszczeń  znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które zostało zawarte w Cardif.