Wypowiedzenie umowy Concordia

Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą na 12 miesięcy należy wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki była zawarta.

Wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście do najbliższej placówki towarzystwa Concordia, lub wysłać listem poleconym na adres ubezpieczyciela:

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43