Wypowiedzenie umowy Gothaer

Zgodnie z art. 28 ust. 1. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy wypowiedzieć najpóźniej na  jeden dzień przed upływem okresu na jaki była zawarta. W przypadku niedostarczenia do towarzystwa rezygnacji, polisa zostaje automatycznie wznowiona na kolejne 12 miesięcy.

Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej, dostarczone osobiście do jednej z placówek Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń, lub wysłane listem poleconym lub faksem.
Wypowiedzenie za pomocą e-mail może być skuteczne tylko w przypadku przesłania skanu oświadczenia stanowiącego wypowiedzenie umowy.