PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa jako spółka akcyjna działa od 1991 r. po przekształceniu z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.  Jest firmą dominującą w Grupie Kapitałowej PZU. Działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jest najstarszym i najbardziej rozpoznawalnym towarzystwem na polskim rynku. Centrala spółki prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek terenowych.

Wizytówka towarzystwa PZU:

Dane adresowe: PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
Tel. 22 582 34 00
fax. 22 582 34 01
infolinia: 0801 102 102
infolinia: 022 566 55 55 z telefonów komórkowych


Dane spółki:

NIP: 526-025-10-49
Kapitał spółki: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.
Zarząd: Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA
Witold Jaworski, Członek Zarządu PZU SA
Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU SA
Tomasz Tarkowski, Członek Zarządu PZU SA
Bogusław Skuza, Członek Zarządu PZU SA
Ryszard Trepczyński, Członek Zarządu PZU SA
Rada Nadzorcza: PMarzena Piszczek – przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zbigniew Ćwiąkalski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Dresler – sekretarz Rady Nadzorczej
Dariusz Daniluk – członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Derdziuk – członek Rady Nadzorczej
Dariusz Filar – członek Rady Nadzorczej
Waldemar Maj – członek Rady Nadzorczej
KRS: KRS: Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Akcjonariat: Głównymi akcjonariuszami PZU SA są (na dzień 12 maja 2010r.) Skarb Państwa (46% akcji) oraz holenderskie konsorcjum Eureko BV(ok. 13%). Pozostała część akcji jest w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnychOferta towarzystwa PZU:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
 • Assistance – PZU Auto Pomoc
 • NNW – Ubezpieczenie NNW powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego – NNW MAX
 • NNW – ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • ubezpieczenie szyb – PZU Auto Szyba
 • Minicasco
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
 • PZU Ochrona zniżek
 • Kompleksowy program ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność firm leasingowych lub będących przedmiotem zarządzania flotą pojazdów
 • Karta PZU Pomoc w Drodze Pakiet Startowy 60 dni
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
ubezpieczenia majątkowe:
 • Ubezpieczenie domu: PZU DOM Plus
 • Ubezpieczenie domu: PZU DOM
 • Karta PZU Pomoc w Domu 60 DNI
 • Karta PZU Pomoc w DOMU 365 DNI
 • Ubezpieczenie domu letniskowego – PZU Dom letniskowy
 • Ubezpieczenie lokali mieszkaniowych skierowanych do spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, zarządców nieruchomości – PZU DOM GRUPOWY
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
ubezpieczenia turystyczne:
 • Ubezpieczenie Vojażer – Pomoc w podróży
 • Karta PZU Pomoc w drodze – Europa 60 dni
 • Karta Pomoc w drodze – Europa 365 dni
 • Karta Pomoc w drodze – Polska 60 dni
 • Karta Pomoc w drodze – Polska 365 dni
 • bezpieczny Rowerzysta
 • Ubezpieczenia lotnicze
ubezpieczenia zdrowotne:
 • indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna
 • Grupowe Ubezpieczenie na życie i życie Opieka Medyczna S
 • Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego
 • Grupowe ubezpieczenie szpitalne Opieka Medyczna
 • Indywidualne ubezpieczenie szpitalne Opieka Medyczna
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości
ubezpieczenia nnw:
 • Ubezpieczenie NNW dzieci i personelu w szkołach i innych zakładach
ubezpieczenia osobowe i zawodowe:
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 • Ubezpieczenie OC zawodowe
 • Ubezpieczenie OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty i aptek
 • Ubezpieczenie OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych
 • Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
 • Ubezpieczenie OC radców prawnych
 • Ubezpieczenie OC notariuszy
 • Ubezpieczenie OC komornika sądowego
 • Ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 • Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych
 • Ubezpieczenie OC adwokatów
 • Ubezpieczenie OC syndyka, nadzorcy sądowego, lub zarządcy
 • Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych
ubezpieczenia rolnicze:
 • Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo
ubezpieczenia dla firm:
 • ubezpieczenie majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej małych i średnich przedsiębiorstw – PZU Doradca
 • ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej i nnw pracowników – PZU Ekspert
 • ubezpieczenie skierowane do aptek: PZU Apteka
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego
 • Ubezpieczenie statków morskich oraz innej żeglugi
 • Ubezpieczenie mienia podziemnego kopalń
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
 • Ubezpieczenie eksponatów targowych i wystawowych
 • Ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • program ubezpieczenia flot pojazdów klientów korporacyjnych
 • Autocasco dla klienta korporacyjnego