Wypowiedzenie umowy TUW

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi być sporządzone w formie pisemnej i złożone w najbliższej jednostce terenowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW lub dostarczone do Biura Regionalnego, które wystawiło polisę ubezpieczenia.

Polisę zawartą na okres 12 miesięcy należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed upływem okresu na jaki była zawarta umowa ubezpieczenia. Jeżeli polisa nie zostanie wypowiedziana w terminie, zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejny rok.

W przypadku zmiany właściciela  pojazdu, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki  wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę. Nowy posiadacz pojazdu może kontynuować polisę do końca okresu ubezpieczenia, lub wypowiedzieć ją przed upływem 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Wzór wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w TUW