Nowy produkt dostępny w ofercie ubezpieczeń życiowych HDI-Gerling Życie

0
1106

Grant – indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką jednorazową jako możliwość pomnażania kapitału i jednocześnie wypracowania jak największych zysków w dłuższym horyzoncie czasowym.

„Grant to ekskluzywny plan inwestycyjny dedykowany klientom, chcącym skorzystać z atutów formy ubezpieczeniowej oraz z zalet aktywnie zarządzanego portfela” – mówi manager Departamentu Zarządzania Produktami, Agnieszka Callen.

Produkt charakteryzuje brak opłat za nabycie i wycofanie środków a minimalna wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej wynosi 20.000 zł. Poprzez dodatkowe wpłaty, które mogą być dokonywane w dowolnym momencie, istnieje możliwość korzystnego inwestowania nadwyżek finansowych – minimalna wysokość jednorazowej wpłaty dodatkowej wynosi 5.000 zł.

W przypadku zgonu ubezpieczonego, osoba uprawniona do świadczenia, otrzymuje wysokość sumy ubezpieczenia oraz wartość rachunku według stanu z dnia zgonu ubezpieczonego.

Ponadto, klient ma możliwość bieżącego monitorowania wyników na rachunku polisy poprzez konto na stronie internetowej. Funkcja ta zapewnia konsumentowi kontrolę jego rachunku w dowolnym momencie.

„Grant uzupełnia strategię produktową Spółki, która jest odpowiedzią na panującą sytuację na rynku ubezpieczeniowo-inwestycyjnym” – zauważa członek zarządu, Robert Bobrycki.

W okresie dużej niepewności na rynkach kapitałowych, oferujemy produkt, który daje szansę na osiągnięcie zysku powyżej 12-miesięcznych lokat bankowych przy utrzymywaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie.

Zarządzający funduszem będzie dobierał inwestycje do portfela w zależności od oceny sytuacji makroekonomicznej, przewidywanych zmian stóp procentowych, kondycji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych i jego perspektyw wywiązywania się z zobowiązań kredytowych.

„Jesteśmy przekonani, że nowy produkt dostępny w ofercie Towarzystwa, adekwatny do aktualnych potrzeb klientów oraz zapewniający im tym samym poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach życiowych spotka się z ich zainteresowaniem” – podsumowuje Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Indywidualnych, Jacek Pietrasiak.

Źródło: HDI Asekuracja TU S.A.