Wypowiedzenie umowy Allianz Życie

Ubezpieczenie na życie ubezpieczający może wypowiedzieć w każdej chwili, zachowując termin określony w umowie lub w przedstawionych przez ubezpieczyciela Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym.

Zawartą polisę ubezpieczenia zdrowotnego w Allianz Życie Polska można wypowiedzieć składając pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu polisy, najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu na jaki była zawarta.