Zgłaszanie roszczeń Polisa-Życie

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej polisy w Polisa-Życie należy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela.

Zgłoszenia roszczenia można dokonać osobiście w najbliższym Regionalnym Biurze Handlowym lub u przedstawiciela Polisa-Życie, składając pełną dokumentację wraz z wypełnionym wnioskiem o wypłatę świadczenia.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Biurem Obsługi Roszczeń:

  • telefonicznie, kontaktując się z Telefonicznym Centrum Informacji, pod numerem tel. (022) 560 59 55.
  • listownie:
    Biuro Obsługi Roszczeń „POLISA-ŻYCIE” S.A.
    ul. Mickiewicza 63
    01-625 Warszawa