Wypowiedzenie umowy w PZU

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w PZU należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem ubezpieczenia.

Wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście do wybranego oddziału PZU lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając rezygnację listem poleconym.