Wypowiedzenie umowy w Generali

Wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w towarzystwie Generali należy dokonać w formie pisemnej i dostarczone do Oddziału Generali osobiście lub poprzez wysłanie go listem za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Aby rezygnacja była skuteczna należy dostarczyć do Generali wypowiedzenie nie później niż jeden dzień przed końcem okresu na jaki była zawarta polisa OC. Jeżeli oświadczenie o rezygnacji nie wpłynie do ubezpieczyciela w terminie, wówczas polisa zostaje automatycznie wznowiona na kolejne 12 miesięcy.