Uniqa podsumowuje 2012 rok

0
1173

Wstępne wyniki za 2012 r.

  • 10,3% wzrostu składki w spółce majątkowej, przypis na poziomie 1 154 mln zł
  • zysk brutto w spółce majątkowej na poziomie 12,5 mln zł
  • 321,1 mln zł z łącznej sprzedaży produktów życiowych
  • zysk brutto w spółce życiowej na poziomie 2,8 mln zł

– Miniony rok był dla nas pomyślny. Znaleźliśmy się na zaszczytnym, piątym miejscu wśród spółek majątkowych, odnotowując wyróżniający nas na rynku ponad 10% wzrost składki w stosunku do roku 2011. Wynik ten udało nam się osiągnąć w dużej mierze dzięki rozwojowi biznesu korporacyjnego i ubezpieczeń dla mieszkalnictwa. Nie bez znaczenia były zmiany w produktach komunikacyjnych, które przede wszystkim miały pozytywny wpływ na poprawę rentowności całego biznesu. Podobnie jak wiele firm konkurencyjnych koncentrowaliśmy się na działaniach wewnętrznych, prowadzących do redukcji kosztów i poprawy efektywności procesów biznesowych. Poza tym skupiamy się na poszerzaniu listy kanałów dostępu do klientów i rozbudowie sieci sprzedaży, co przyniosło nam w minionym roku sukces w pozyskiwaniu nowych klientów – mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu spółek UNIQA w Polsce.

W 4. kwartale 2012 roku spółka kontynuowała wzrost sprzedaży osiągnięty w roku 2011 oraz w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku. Składka za cały 2012 rok wyniosła 1 154 mln zł, co oznacza 10,3% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Osiągnięty wskaźnik wzrostu przypisu był w znacznej mierze wynikiem dynamicznego rozwoju ubezpieczeń majątkowych, w których składka rosła znacznie szybciej niż w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Składka z ubezpieczeń od ognia wzrosła w omawianym okresie o 43%, z ubezpieczeń technicznych o 30%, z ubezpieczeń kradzieżowych o 12%, z ubezpieczeń OC ogólnej o 24%. Dobrze rozwijały się również ubezpieczenia finansowe, z których składka wzrosła o 10% oraz ubezpieczenia assistance (wzrost o 26%). W ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrost po 12 miesiącach 2012 roku wyniósł 2%.

Wartość wskaźnika szkodowości brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i pośrednich ukształtowała się na poziomie 69,1%, co oznacza poprawę o 2,5 punktu procentowego w stosunku do wartości wskaźnika szkodowości na koniec 2011 roku.

Dynamiczny wzrost sprzedaży, któremu towarzyszy poprawa wskaźników rentowności w naturalny sposób przełożył się na poprawę wyniku finansowego. W roku 2012 spółka osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 12,5 mln zł wobec straty w 2011 r., która wyniosła 6,5 mln zł.

Źródło: UNIQA TU na Życie SA