Grupa Allianz Polska przedstawia wyniki za I kwartał 2013 roku

0
953
W I kwartale 2013 składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły łącznie 569 mln zł. Aktywa pod zarządem całej na koniec marca to 13,9 mld złotych, a wszystkie spółki grupy wypracowały łączny wynik w wysokości 35,7 mln zł.

– Sytuacja w biznesie ubezpieczeniowym jest odzwierciedleniem zmieniających się warunków gospodarczych i ekonomicznych. W wynikach spółek Allianz za I kwartał tego roku widać wpływ takich zjawisk jak stagnacja na rynku motoryzacyjnym, sytuacja na rynku kapitałowym czy zmiany w regulacjach nadzoru – komentuje Witold Jaworski, prezes Allianz Polska.

Ubezpieczenia majątkowe

W I kwartale 2013 r. składki w ubezpieczeniach majątkowych spadły nieznacznie w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku i wyniosły 455,7 mln zł wobec 460,3 mln zł w roku poprzednim. Przyczyną tego spadku była niższa sprzedaż ubezpieczeń flot i utrzymująca się słabsza sprzedaż polis komunikacyjnych oferowanych za pośrednictwem dealerów, co jest efektem spadku sprzedaży nowych pojazdów. W pozostałych liniach biznesowych spółka majątkowa utrzymała sprzedaż na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku lub nieco ją poprawiła.

TUiR Allianz Polska wypłaciło w I kwartale 293,5 mln zł odszkodowań, o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Głównym powodem zwiększonej kwoty odszkodowań było pokrycie w I kwartale dwóch istotnych szkód w ubezpieczeniach dużego biznesu. Spółka utrzymała dyscyplinę kosztową, ale z powodu spadających stóp procentowych zmniejszył się wynik z działalności inwestycyjnej. W efekcie spółka majątkowa wypracowała w I kwartale 2013 roku zysk 13,7 mln zł wobec 13,9 mln zł w I kwartale poprzedniego roku.

Ubezpieczenia na życie

W I kwartale 2013 r. spółka życiowa odnotowała przypis składki na poziomie 113,5 milionów zł, wobec 909,2 mln zł w I kwartale poprzedniego roku. Główną przyczyną tego spadku było wstrzymanie przez banki sprzedaży polisolokat po zmianach w rekomendacji nadzoru. Niewielki spadek odnotowano też w sprzedaży polis typu unit-linked i w polisach grupowych. Z kolei w tradycyjnych indywidualnych polisach życiowych ze składką regularną spółce udało się zwiększyć sprzedaż w porównaniu z poprzednim rokiem o 10%.

TU Allianz Życie wypłaciło w I kwartale 483,8 mln zł w formie świadczeń wobec 297,8 mln w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto spółki wyniósł 11,9 mln zł i był o 16% niższy niż w I kwartale poprzedniego roku.

Fundusze inwestycyjne

Na koniec I kwartału 2013 roku TFI Allianz Polska obsługiwało 25 tysięcy klientów. Zysk netto Towarzystwa na koniec marca roku wyniósł 1,8 mln zł, a wartość zarządzanych aktywów przekroczyła 2,7 mld zł.

W I kwartale roku bardzo dobre wyniki inwestycyjne na tle konkurencji wypracował Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, którego 3-miesięczna stopa zwrotu na 28.03.2013 r. wyniosła +5,4% oraz Allianz Pieniężny ze stopą zwrotu 1,3%. Przeprowadzone zostały 3 subskrypcje Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Fundusz od początku działalności wypracowuje dla uczestników ponadprzeciętne zyski – stopa zwrotu funduszu od dnia rejestracji (4.07.2012 r.) do 28.03.2013 r. wyniosła +7,0%, wynik w pierwszym kwartale wyniósł +2,25% (przy średniej +0,2%) był najlepszym w kategorii funduszy dłużnych korporacyjnych na rynku. Aktywa funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ na koniec I kwartału 2013 roku wzrosły siedmiokrotnie w stosunku do końca 2012 i wyniosły blisko 133 mln zł.

Fundusz emerytalny

Liczba klientów Allianz Polska OFE na koniec I kwartału 2013 roku wyniosła 578,9 tysięcy, a wartość aktywów na koniec marca 2013 wyniosła 8,2 mld zł. Allianz Polska OFE po raz kolejny został liderem rankingu Komisji Nadzoru Finansowego – w zestawieniu trzyletnich stóp zwrotu za okres od 31.03.2010 r. do 29.03.2013 r. Allianz Polska OFE zajął pierwsze miejsce. Zarządzające funduszem PTE Allianz Polska wypracowało w I kwartale zysk w wysokości 8,3 mln zł.

Źródło: Allianz Polska