Spadek wartości aktywów otwartych funuszy emerytalnych

0
1091

W maju 2012 roku wartość środków zgromadzonych w otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się o -4,8 mld PLN (-2,0%), do poziomu 232,9 mld PLN. Oznacza to drugi z rzędu spadek w ujęciu miesięcznym, zaraz po kwietniu, kiedy to dynamika zmian wyniosła -0,1%. W sumie, od początku roku, wartość aktywów OFE wzrosła o +3,7%.

W minionym miesiącu, głównym powodem dużego spadku aktywów OFE, był ujemny wynik z zarządzania, który wyniósł -4,8 mld PLN. Tak negatywny rezultat spowodowany był niekorzystną koniunkturą na GPW, gdzie wartość indeksu WIG20 spadła o -6,4%. Nasza giełda, podobnie zresztą jak parkiety zagraniczne, źle zareagowała na pogarszające się problemy strefy euro. Szczególnie w kontekście coraz bardziej prawdopodobnego odejścia Grecji z unii walutowej. Zarządzającym OFE sprzyjała natomiast sytuacja na rynku długu, gdzie już od 6 miesięcy trwa nieprzerwany wzrost cen. Indeks IROS mierzący koniunkturę na rynku obligacji benchmarkowych o stałym oprocentowaniu, wzrósł tym razem o +0,2%.

 

W maju, na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne, niekorzystny wpływ miały ujemne rozliczenia sesji transferowych uczestników OFE. Zeszłomiesięczna wartość tych rozliczeń była rekordowo niska i wyniosła zaledwie 233 mln zł, o -87% mniej niż w trakcie lutowych transferów. Rekordowy spadek wartości sumy transferowej wynikał z tego, iż ostatnia sesja w całości przebiegała pod znakiem zakazu akwizycji do OFE. Należy przy tym zauważyć, iż w związku z sesją transferową aktywa OFE zostały obniżone tylko przejściowo i na początku czerwca, całość środków wróci na drugofilarowe konta.

 

Pozytywny wpływ na wartość aktywów OFE miała pula środków przekazanych przez ZUS. Dzięki niej drugofilarowe środki powiększyły swą wartość o +0,3 mld PLN. Co prawda, oznacza to jeden z najgorszych rezultatów od momentu zmniejszenia składki płynącej z ZUS od OFE, ale wpływ na to miał aspekt czysto techniczny. Ostatni z majowych przelewów o wartości +0,4 mld PLN zostanie bowiem odzwierciedlony dopiero w czerwcowych aktywach netto.

 

W maju br., wszystkie otwarte fundusze emerytalne odnotowały spadek wartości aktywów. Najgorszą dynamikę zmiany środków pod zarządzaniem odnotowały ING OFE (-2,3%), Generali OFE (-2,1%) oraz Pekao OFE (-2,0%). Jednocześnie podmioty te wypracowały najsłabsze stopy zwrotu spośród wszystkich funduszy, co wynikało m.in. z ich ponadprzeciętnego zaangażowania w akcje. Analogicznie, fundusze, które wypracowały jedne z najlepszych wyników w maju, w najmniejszym stopniu odczuły spadek wartości aktywów. Aktywa funduszy emerytalnych Amplico, Nordea i WARTA, skurczyły się o ok. -1,7%.

Źródło: Analizy Online