GOLD TRACKER – produkt TU na Życie Europa i Open Finance

0
1063

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA przy współpracy z Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA, stworzyli nowy produkt GOLD TRACKER, który łączy ubezpieczenie na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego celem jest odzwierciedlanie zmiany procentowej ceny złota obliczanej na podstawie popołudniowego fixingu na giełdzie w Londynie.

GOLD TRACKER jest dostępny w sieci oddziałów Open Finance SA w formie grupowego ubezpieczenia na życie na czas nieokreślony.

Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER zarządzanego przez Noble Funds TFI SA są inwestowane w kontrakty terminowe na złoto (Gold Future), notowane na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Chicago (CME).

Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER zakłada zajmowanie wyłącznie długich pozycji na kontaktach terminowych opiewających na złoto, co oznacza, że w przypadku wzrostu wartości ceny instrumentów bazowych, osiągane będą zyski na otwartych pozycjach. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie może natomiast zarabiać na spadkach notowań z uwagi na wyłączenie możliwości otwierania pozycji krótkich.

Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł. Ubezpieczyciel pobiera następujące opłaty: za zarządzanie, za ryzyko, od wyników oraz likwidacyjną. Klient zostaje ubezpieczony na wypadek śmierci i może na tę okoliczność wskazać osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego.

źródło: TU Europa SA, TU na Życie Europa SA