Wypowiedzenie umowy AXA Direct

Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC powinno być zostać dostarczone do AXA Direct:

  • pocztą tradycyjną, na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

  • faksem: 22 599 9595

Rezygnacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i dostarczona najpóźniej dzień przed końcem okresu na jaki została zawarta.