Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA jest najstarszym a zarazem największym towarzystwem na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce. Posiada rozbudowaną sieć sprzedaży, dzięki czemu klient ma łatwy dostęp do wszystkich produktów. Towarzystwo Warta posiada w swojej ofercie szeroką gamę produktów, skierowaną do klientów indywidualnych oraz do firm. Oferuje ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, turystyczne, osobowe i odpowiedzialności cywilnej

Wizytówka towarzystwa Warta:

Dane adresowe: Centrala TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (22) 581-01-00
fax (22) 581-13-75
infolinia: 0801 308 308, 502 308 308
infolinia: 502 308 308 z telefonów komórkowych


Dane spółki:

NIP: 521-04-20-047
Kapitał spółki: 109 476 570 kapitał opłacony w całości.
Zarząd: Jarosław Parkot – Prezes Zarządu
Artur Biskupski – Wiceprezes Zarządu
Geert De Kegel – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kudelski – Wiceprezes Zarządu
Rafał Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu
Witold Walkowiak – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Marko Voljc – Prezes Rady Nadzorczej
Johan Daemen – Wiceprezes Rady Nadzorczej
Walter Bogaerts – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Ławniczak – Członek Rady Nadzorczej
Harold Vanden Avenne – Członek Rady Nadzorczej
Adam Noga – Członek Rady Nadzorczej
Johan Thijs – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000016432
Akcjonariat: Grupa KBC – 100% akcjiOferta towarzystwa Warta:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC z pomocą na drodze – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz usługą assistance
 • Autocasco – ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń lub kradzieży, dostępny w trzech wariantach do wyboru
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Warta Moto Assistance – pomoc w razie awarii lub unieruchomienia pojazdu na drodze
 • Warta Auto Szyby
ubezpieczenia majątkowe:
 • ubezpieczenie Warta Dom Komfort
 • ubezpieczenie Warta Dom Letniskowy
 • ubezpieczenie Warta Dom
 • ubezpieczenie odpowiedzialnościi cywilnej w życiu prywatnym
ubezpieczenia turystyczne i sportowe:
 • ubezpieczenie cudzoziemców w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ubezpieczenie Warta Business Travel
 • ubezpieczenie NNW WARTA POMOC W WYPADKU
 • ubezpieczenie Warta Sport
ubezpieczenia rolnicze:
 • ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych AGROCASCO
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, aptekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu pedagogiczno-wychowawczego, osób fizycznych związanych z kulturą i osób fizycznych związanych ze sportem
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (biegłych rewidentów)
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Ubezpieczenia dla firm:
ubezpieczenia mienia:
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie flot samochodowych
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – All Risk
 • ubezpieczenie domu letniskoweg
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
ubezpieczenia dla firm transportowych, spedycyjnych i eksportowych:
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie krajowym
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
ubezpieczenia morskie:
 • ubezpieczenie żeglugi śródlądowej
 • ubezpieczenie Casco jednostek pływających
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stoczni z tytułu remontu jednostek
 • ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie
 • ubezpieczenie budowy jednostek pływających
 • ubezpieczenie platform wiertniczych
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich i innych jednostek pływających
 • ubezpieczenie rybackie
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów jednostek pływających
 • ubezpieczenia jachtów
ubezpieczenia lotnicze:
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków powietrznych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności operatora i przewoźnika lotniczego
 • Aerocasco – ubezpieczenie casco statków powietrznych
ubezpieczenia finansowe:
 • ubezpieczenia należności
 • gwarancje ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenie utraty zysku
inne:
 • ubezpieczenie kontenerów
 • ubezpieczenie casco taboru kolejowego