OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny, inaczej „drugi filar”, to część polskiego systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura.

Po odprowadzeniu przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, ZUS przekazuje część składki do wybranego OFE, który po osiągnięciu wieku emerytalnego klienta, wypłaca zebrane środki.

Do wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego zobowiązany jest każdy obywatel Polski urodzony po 1969r., podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie. Na wybór funduszu jest 7 dni. Osobom, które nie dopełniły tego obowiązku zostaje przydzielony fundusz w ramach losowania, które odbywa się dwa razy do roku.