Wypowiedzenie umowy Benefia

Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych powinno zostać złożone w towarzystwie Benefia najpóźniej dzień przed końcem okresu na jaki została zawarta polisa.

Aby złożyć rezygnację należ wypełnić poniższy formularz wypowiedzenia OC składając go osobiście w oddziale Benefia lub wysyłając na adres:

Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group

ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa.

Przy wysyłaniu wypowiedzenia OC pocztą tradycyjną należy pamiętać, że za datę wpłynięcia wypowiedzenia przyjmuje się datę dostarczenia wypowiedzenia do towarzystwa Benefia.


Wzór wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w Benefia