Innowacyjny produkt ubezpieczenia dzieci i młodzieży od Polisa-Życie

0
1031

Uniwersalne Grupowe  Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży SCHOLAR 2012  i SUPER SCHOLAR 2012 to nowy produkt Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa – Życie”

Jest to program ubezpieczeniowy  o szerokim  zakresie  ochronnym obejmującym świadczenia podstawowe i  fakultatywne. Od przedszkola aż do Uczelni.

To  innowacyjny na rynku ubezpieczeniowym  produkt  – powiedział  członek zarządu Wiesław  Szermach  –  powstał w trosce o zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią. Niewątpliwą zaletą jest to, że ubezpieczenia oferowane są na niezwykle korzystnych i prostych zasadach. Za przystępną składkę uzyskuje się  unikatowy zakres ochrony ubezpieczeniowej i relatywnie wysokie świadczenia.

Ubezpieczającym jest placówka oświatowa: od przedszkola po uczelnię wyższą oraz jednostki oświatowe, kulturalne, harcerskie lub sportowe (z wyłączeniem klubów sportowych), a także inny podmiot będący stroną ubezpieczenia.
Ubezpieczonym  może być przedszkolak, uczeń, student do 30 roku życia, uczestnik zajęć prowadzonych w placówce pozaszkolnej

SCHOLAR 2012 i SUPER SCHOLAR 2012  to nowatorskie  produkty wyróżniające się między innymi tym, że świadczenia w przypadku zgonu są wypłacane bez względu na jego przyczynę. Konstrukcja ubezpieczenia daje możliwość elastycznego wyboru wysokości sumy ubezpieczenia . Minimalna składka jest niewielka i wynosi jednorazowo 15 zł. Ubezpieczenie   obejmuje swoim zakresem  świadczenia podstawowe  i fakultatywne  z możliwością wyboru  ryzyk np.  pogryzienie przez psa, świadczenie z tytułu złamań lub zwichnięć ,trwałego inwalidztwa, zgonu Ubezpieczonego w wyniku utonięcia / płatne dodatkowo/ rehabilitacji Ubezpieczonego w wyniku NW / plus Pakiet  Assistance/. Do ubezpieczenia  można  zawrzeć dodatkową umowę od następstw nieszczęśliwych wypadków  podczas wycieczki , zwiększająca wysokość świadczeń.

Umowa zawierana jest na 1 rok z możliwością jej przedłużenia.  Program  ten  pozwala zmniejszyć skutki nieszczęśliwych wypadków i zapewnia odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

SCHOLAR  i SUPER SCHOLAR 2011 otrzymały od magazynu  Home&Market  wyróżnienie Order Finansowy 2011.

Źródło: Polisa-Życie