Polisa-Życie zmienia zakres ubezpieczenia Super Gwarancja

0
1154

Towarzystwo  Ubezpieczeń na Życie „Polisa- Życie” S.A ( Vienna Insurance Group), dbając o unikatowość i większe korzyści dla ubezpieczonych zmodyfikowało  Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA.

Produkt skierowany jest  do firm o różnej  strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku ( handel, produkcja, usługi), w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale również członków ich rodzin. Gwarantuje możliwość zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykupienie dodatkowych opcji wypadkowych oraz zdrowotnych, np. na wypadek pobytu w szpitalu, kalectwa lub poważnego zachorowania ubezpieczonego i jego  członków rodziny. Konstrukcja ubezpieczenia pozwala na szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej małżonka. Rozbudowano też katalog jednostek chorobowych i uproszczono procedurę  bieżącej obsługi.

Program  gwarantuje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w razie rozwiązania stosunku pracy. W ramach ubezpieczenia można wyodrębnić dwie części: ochronną – zapewniającą wypłatę świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową oraz inwestycyjną – umożliwiającą gromadzenie dodatkowych oszczędności na korzystnych warunkach w funduszach inwestycyjnych oraz kumulowanie kapitału na przyszłą dodatkową emeryturę, niezależną od świadczeń wypłacanych przez ZUS i OFE.

To uniwersalne zabezpieczenie przyszłości i profesjonalne zarządzanie aktywami. Program Super Gwarancja znacząco podnosi atrakcyjność pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych pracodawcy, powodując wzrost jego konkurencyjności na rynku pracy.

Źródło: Polisa-Życie