UNIQA zrealizowała założone cele w 2012 roku

0
1101

Ponad 10-procentowy wzrost składki, która wyniosła 1 154 mln zł i 12,5 mln zysk wobec 6,5 mln straty z roku ubiegłego to wyniki spółki UNIQA TU SA, która po 2012 r. uplasowała się na 5. miejscu wśród spółek non-life w Polsce.

Ostateczne wyniki UNIQA TU i UNIQA TU na Życie potwierdzają wstępne dane. Wzrostowy trend odnotował cały koncern UNIQA, osiągając zysk przed opodatkowaniem 205,4 mln euro w porównaniu do 322,3 mln euro straty w roku 2011.

– Zysk UNIQA TU w 2012 r. to 12,5 mln zł, co w zestawieniu ze stratami, które w latach 2010 i 2011 wyniosły odpowiednio 6,5 mln oraz 81 mln jest świetnym rezultatem. Możemy pochwalić się 10,3% dynamiką wzrostu składki, która potwierdza skuteczność naszej strategii. Utrzymanie poziomu i tempa wzrostu jest dużym wyzwaniem, ale jesteśmy zmotywowani, by się z nimi zmierzyć. Dotychczasowy sukces w dużej mierze zawdzięczamy natężeniu działań w obszarze ryzyk korporacyjnych. W biznes korporacyjny wchodzimy stopniowo, każdego roku będziemy systematycznie zwiększać udział w rynku, aby w latach 2015-2016 zdobyć 4-4,5% udziału w tym segmencie. Mamy też ambitne plany pozyskiwania klienta masowego. W ubiegłym roku zmieniliśmy produkty komunikacyjne, m.in. Auto Casco i OC, co bardzo dobrze wpłynęło na wyniki sprzedaży oraz rentowność. Obecnie pracujemy nad modyfikacją kolejnych produktów, zarówno majątkowych, jak i życiowych oraz rozwojem ubezpieczeń dedykowanych sektorowi mieszkalnictwa – mówi Andrzej Jarczyk, prezes zarządu spółek UNIQA w Polsce.

UNIQA TU SA

  • 10,3% wzrostu składki w spółce majątkowej, przypis na poziomie 1 154 mln zł
  • zysk brutto w spółce majątkowej na poziomie 12,5 mln zł

W 4. kwartale 2012 roku spółka kontynuowała dynamiczny wzrost sprzedaży osiągnięty w roku 2011 oraz w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku. Składka za cały 2012 rok wyniosła 1 154 mln zł, co oznacza 10,3% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wartość wskaźnika szkodowości brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i pośrednich ukształtowała się na poziomie 69,1%, czyli 2,5 punktu procentowego niżej niż na koniec 2011 roku. Dynamiczny wzrost sprzedaży, któremu towarzyszy poprawa wskaźników rentowności w naturalny sposób przełożył się na poprawę wyniku finansowego. W roku 2012 spółka osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 12,5 mln zł wobec straty w 2011 r., wynoszącej 6,5 mln zł.

UNIQA TU na Życie SA

  • 321,1 mln zł z łącznej sprzedaży produktów życiowych
  • zysk brutto w spółce życiowej na poziomie 2,8 mln zł

UNIQA TU na Życie SA w 2012 roku realizowała założony wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym zmniejszaniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Łączna sprzedaż w 2012 roku wyniosła 321,1 mln zł, przy redukcji składki jednorazowej o 91 mln zł. Wskaźnik wzrostu składki regularnej w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 wyniósł 4,7%, co oznacza przypis w kwocie 83,9 mln zł. Wzrosty notują praktycznie wszystkie linie produktowe, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń grupowych oraz produktów indywidualnych o charakterze ochronnym. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 237,3 mln zł przypisu w 2012 roku. W efekcie spółka w 2012 r. osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 2,8 mln zł.

Koncern UNIQA

  • zysk przed opodatkowaniem 205,4 mln euro: wzrost o 44,9% w porównaniu z 2010 r.
  • zysk skonsolidowany na poziomie 130,2 mln euro w porównaniu do 245,6 mln euro straty   w 2011 r.
  • wzrost łącznej składki przypisanej o 0,2%
  • 8% wzrost składki regularnej na rosnących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

– Patrząc globalnie rok 2012 był pomyślny. Zrealizowaliśmy nasz cel, czyli wypracowaliśmy zysk przed opodatkowaniem przekraczający wynik z roku 2010, osiągając wzrost o 44,9%. Spełniliśmy obietnice złożone naszym akcjonariuszom. Przed nami jednak w dalszym ciągu dużo pracy, aby możliwe było zrealizowanie założonych celów długoterminowych, zawartych w programie strategicznym UNIQA 2.0. Zakłada on zwiększenie liczby klientów do roku 2020 do 15 mln oraz wypracowanie w latach 2010-2015 zysku brutto wynoszącego 400 mln euro – mówi Andreas Brandstetter, prezes Holdingu UNIQA.

Koncern UNIQA osiągnął w 2012 r. 205,4 mln euro zysku przed opodatkowaniem, co oznacza że po 2011 r., który przyniósł 322,3 mln euro starty, odzyskał rentowność. Tym samym zrealizował założony cel, czyli przekroczył zysk z 2010 r. wynoszący 141,8 mln euro. Zysk skonsolidowany wyniósł 130,2 mln euro, co oznacza wzrost o 375,8 mln euro wobec straty w 2011r., wynoszącej 245,6 mln euro.

Łączna składka przypisana, włączając składkę oszczędnościową z ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym i strukturyzowanych, wzrosła o 0,2% do kwoty 5 543,1 mln euro w porównaniu do 5 534,2 mln euro w 2011 r. Przypisana składka regularna – w tym składka oszczędnościowa z ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym i strukturyzowanych – wzrosła w całym koncernie o 1,5% z 4 933,3 mln euro w 2011 r. do 5 009,7 mln euro w 2012 r. Na realizację wzrostu przypisu w skali grupy UNIQA pozytywny wpływ miał dynamiczny rozwój spółek-córek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wzrost składki regularnej wyniósł 8% do kwoty 1 183,4 mln euro.

Źródło: Uniqa