Agio Delta rozszerza ofertę o nowy subfundusz

0
991

Nowy subfundusz w ramach AGIO SFIO zarządzanego przez AgioFunds TFI jest Agio Delta. Jest on funduszem oportunistycznym. „Będzie on przy zachowaniu podobnych jak Agio Multistrategia statutowych limitów inwestycyjnych w praktyce realizował odmienny styl zarządzania.

Znaczna część (60-80% portfela) będzie stale inwestowana na rynku obligacji (korporacyjnych, komunalnych), co jest pochodną naszych doświadczeń nabytych w trakcie zarządzania subfunduszem AGIO Kapitał – mówi Adam Dakowicz, Prezes Zarządu AgioFunds TFI – Pozostała część portfela (ok.20%) będzie lokowana w inwestycje typu „opportunity”, którymi mogą być akcje, surowce, certyfikaty innych funduszy specjalistycznych lub zamkniętych, w przypadku których zarządzający będzie identyfikował znaczący potencjał wzrostu ceny. W przypadku składowej portfela „opportunity” dywersyfikacja nie będzie kluczowym wyznacznikiem doboru lokat.” Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wypracowywanie stóp zwrotu na poziomie 8-10% w skali roku, przy ograniczonych wahaniach zainwestowanego kapitału . Subfundusz jest skierowany do inwestorów instytucjonalnych, którzy poszukują lokat dla długoterminowych nadwyżek finansowych (rezerw) i jednocześnie oczekujących nieco wyższych stóp zwrotu niż z inwestycji w fundusze obligacji korporacyjnych. Ryzyko inwestycyjne fundusz określa jako średnie.

źródło: AgioFunds TFI