TU Europa poszerza ofertę gwarancji ubezpieczeniowych o Via Gwarancja

0
1021

Via Gwarancja to nowość na rynku, przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA, dla firm wykorzystujących flotę samochodową na własne potrzeby, ale nieprowadzących usług transportowych. Gwarancja zabezpiecza opłaty za przejazd po drogach krajowych w systemie elektronicznego poboru opłat viaTOLL bez konieczności angażowania swoich środków.

Via Gwarancja jest przeznaczona dla firm, których podstawowy profil skupia się na innej działalności niż usługi przewozowe. W kwietniu ub.r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd drogami płatnymi i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów, korzystający z płatnych odcinków dróg krajowych, muszą płacić za faktycznie przejechaną liczbę kilometrów.

Uczestnicy systemu viaTOLL mogą wybrać spośród dwóch form płatności. Pierwsza to pre-paid – przedpłacenie na wydzielony rachunek limitu, posługując się nią należy pamiętać o doładowaniu kont. Druga to post-paid – korzystanie z odroczonej płatności po rozliczeniu wykorzystanego limitu na podstawie faktury wystawianej okresowo przez operatora systemu. Umowa w wersji post wymaga przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia dokonania płatności.

Takim zabezpieczeniem jest właśnie Via Gwarancja, oferowana przez TU Europa. Istotne, że kwoty tej gwarancji dostosowane są do potrzeb klienta, określanych przez system. Suma gwarancji obliczana jest dla każdego pojazdu według obowiązujących stawek opłaty elektronicznej, proporcjonalnie do liczby kilometrów przejechanych przez pojazd w sieci dróg płatnych. Beneficjentem gwarancji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Warunkiem uzyskania Via Gwarancji jest posiadanie zdolności finansowej w odniesieniu do wymaganej kwoty gwarancji, w okresie jej ważności tj. 12 miesięcy.

Okazało się, że gwarancje ubezpieczeniowe w niczym nie ustępują gwarancjom bankowym, nie ograniczają przy tym dostępu do kredytu, bo nie zwiększają koncentracji kredytowej w banku. Potwierdzeniem tego są realizowane przez duże firmy programy wymiany gwarancji bankowych na ubezpieczeniowe. Realizowane są też wspólne projekty z bankami polegające na uzupełnianiu oferty kredytowej banku o gwarancje ubezpieczeniowe, głównie kontraktowe.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe dostarczają pełną ofertę gwarancji, często dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów, a szczególnie ich partnerów wymagających tej formy zabezpieczenia kontraktów (beneficjentów gwarancji). Dobre przykłady wsparcia to pozyskanie dotacji unijnych, w tym uzyskanie finansowania w postaci zaliczki ze środków unijnych, udział w przetargach publicznych i prywatnych, gwarancje należytego wykonania kontraktów, usunięcia wad i usterek, zabezpieczenie finansowania inwestycji w formie gwarancji spłaty kredytu, czy gwarancji wpisu hipoteki na rzecz banku. Ale także gwarancje celne, akcyzowe, koncesyjne czy gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

źródło: TU Europa SA, TU na Życie Europa SA