Wyniki działalności Grupy Generali za pierwsze półrocze 2012 roku

0
1058

Spółki Grupy Generali w Polsce w pierwszym półroczu br. wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe. Składka przypisana brutto Grupy wzrosła rok do roku o 13,4% do poziomu 1,067 mld zł. Generali kontynuuje strategię poprawy rentowności oraz dynamicznego rozwoju w kluczowych dla Grupy liniach biznesu i strategicznych kanałach dystrybucji. Pozwala to Generali rozwijać się w tempie kilkunastu procent zarówno na rynku ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie. Minione półrocze było również bardzo udane dla funduszu emerytalnego Generali, który wciąż notuje szybsze tempo rozwoju od średniej na rynku i w ostatnich tygodniach przekroczył próg 1 mln Klientów.

– „Wyniki działalności Grupy Generali po sześciu miesiącach roku dowodzą, że konsekwentna praca nad poprawą rentowności firmy, jakości obsługi Klienta oraz ubiegłoroczne inwestycje w rozwój systemów informatycznych przynoszą spodziewane efekty. W sposób rentowny rozwijamy się w kluczowych dla naszej strategii liniach produktowych. Cieszy zwłaszcza stała poprawa rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych oraz zrównoważone, kilkunasto-procentowe tempo wzrostu zarówno w segmencie produktów życiowych ze składką regularną, jak i na rynku ubezpieczeń majątkowych. W efekcie już w I półroczu przekroczyliśmy 1 mld zł przypisu składki oraz aż o ponad 40% poprawiliśmy rentowność firmy, co w dobie trudnych warunków makroekonomicznych jest wartością świadczącą o sile i stabilności firmy” – mówi Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce, Artur Olech.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE – ciągła poprawa rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych
W I półroczu 2012 r. przypis składki brutto działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych spółki Generali T.U. S.A. wzrósł do poziomu 562 mln zł, tj. rok do roku o 14,7%.
W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku spółka Generali T.U. kontynuowała przyjętą w ubiegłym roku strategię poprawy rentowności w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Te pozytywne trendy udaje się utrzymać firmie pomimo presji konkurencyjnej oraz zmian ustawodawczych wpływających na wysokość wypłacanych odszkodowań i koszty działalności. Co cieszy równolegle rośnie też sprzedaż. Przypis składki brutto w tej linii biznesowej wzrósł o 16,7% do 341,4 mln zł. Jest to efektem głównie bardzo dobrej dynamiki sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej, ze wzrostami dochodzącymi do 30%.
Prężnie w pierwszym półroczu br. rozwijały się również ubezpieczenia korporacyjne, notując 13,2% wzrost przypisu składki w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ubezpieczenia korporacyjne oraz ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne, NNW) stanowią obecnie 40% portfela ubezpieczeń majątkowych firmy.

GENERALI ŻYCIE – ubezpieczenia ze składką regularną motorem rozwoju
Spółka Generali Życie T.U. S.A. w pierwszej połowie 2012 r. zebrała 505,1 mln zł składki przypisanej brutto, tj. o 12,1% więcej niż przed rokiem. Jeszcze szybciej spółka rozwija się w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. W tym obszarze przypis składki Generali Życie TU S.A. wzrósł do poziomu 313,4 mln, tj. o 16,1% podczas gdy – wg najświeższych dostępnych danych rynkowych za I kw. 2012 – rynek ten w Polsce rósł zaledwie w tempie 4,5%, a więc prawie czterokrotnie wolniej.
Jednym z czynników sukcesów Generali Życie T.U. był w I półroczu br. także 22% wzrost sprzedaży w kanale bancassurance, będący efektem stałego zacieśniania współpracy firmy z partnerami bankowymi.
Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec czerwca br. 191,7 mln zł, co oznacza 6% wzrost, nawet mimo znacznej niepewności na rynkach giełdowych i w efekcie niższego zainteresowania klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową.

GENERALI OFE – przekracza próg miliona Klientów
Na koniec II kwartału 2012 r. Generali OFE prowadził niemal 944 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o ponad 9% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, wg najświeższych dostępnych danych za I kw. 2012 r. trzykrotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 3,1%.
Z końcem lipca br. fundusz emerytalny Generali przekroczył zaś próg 1 mln rachunków emerytalnych, wkraczając do elitarnego grona największych funduszy emerytalnych w Polsce.

Generali OFE zarządzał na koniec czerwca 2012 r. aktywami w wysokości ponad 12,1 mld zł, wobec 11,6 mld zl przed rokiem.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali
Na koniec I półrocza 2012 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł 64,1 mln zł wobec 45 mln zł na koniec czerwca 2011 r., co oznacza, że jest on o ponad 42% wyższy niż w roku ubiegłym.
Tak znaczący wzrost zysków firmy jest pochodną ścisłej dyscypliny kosztowej, a także wysoką dynamiką rozwoju biznesu, w tym także w segmentach rynku, które pozwalają generować zyskowność firmy. Nie bez znaczenia dla wyników półrocza była także niższa liczba szkód wywoływanych przez zdarzenia katastroficzne (huragany i lokalne podtopienia), które znacząco nasiliły się w lipcu i sierpniu br.

– „Wyniki pierwszego półrocza są bardzo obiecujące. Bardzo znaczący wpływ na rezultaty II połowy roku wywrą również warunki i trendy rynkowe wpływające na rentowność kluczowych linii biznesowych polskiego rynku ubezpieczeń. Cieszy poprawa wyników branży w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych ogółem, należy jednak pamiętać, że jeden z kluczowych obszarów, jakim jest OC komunikacyjne, wciąż jest w Polsce nierentowny. Dodatkowo niekorzystne otoczenie regulacyjne i makroekonomiczne, które zwiększają wysokość wypłacanych odszkodowań oraz pojawiające się symptomy nieodpowiedzialnej polityki cenowej mogą pozytywne trendy rentownościowe branży w łatwy sposób odwrócić. Byłoby to zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia kształtowania jakości, przewidywalności oraz cywilizowania rynku. W efekcie bowiem, uderzałoby w interesy samych Klientów” – podsumowuje Prezes Artur Olech.

Źródło: Generali