Wzrost aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych

0
1004

Trwa dobra passa na rynku funduszy inwestycyjnych. W lutym środki w nich zgromadzone wzrosły o ponad +3,2 mld zł, czyli +2,7%, w porównaniu do +2,8 mld zł w styczniu. Na koniec miesiąca warte były 120,8 mld zł, czyli najwięcej od 7 mies. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie zwiększyła się w tym czasie o +5,0% do 29,2 mld EUR.

Do wzrostu aktywów w ostatnich 2 miesiącach przyczyniło się głównie, obserwowane od początku roku, ożywienie na rynkach finansowych. To m.in. efekt działań EBC zwiększających płynność w sektorze bankowym, jak również lepszych danych płynących z gospodarek. Zdecydowana większość funduszy wypracowała w takich warunkach dodatnie wyniki. W lutym do wzrostu aktywów przyczynili się także sami klienci, którzy znacznie więcej środków ulokowali w funduszach, niż z nich wypłacili. Według szacunków Analiz Online, lutowe saldo wpłat i wypłat było najwyższe od grudnia 2010 roku i wyniosło +1,9 mld zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż mniej więcej połowa tej kwoty to efekt trzeciej tury wnoszenia środków do funduszu PZU SFIO Dłużny, utworzonego na potrzeby grupy PZU. Podobnie jak w poprzednich transzach, wartość wniesionych środków wyniosła ok. +1 mld zł.

Transfer środków do tego funduszu, ale również spore zainteresowanie klientów innymi funduszami dłużnymi, spowodowały, iż w lutym aktywa przez nie zarządzane wzrosły aż o +8,4%. Tym samym na koniec miesiąca osiągnęły najwyższą w historii wartość 22 mld zł. Tak duży wzrost aktywów przyczynił się również do zwiększenia udziału w rynku do 18,2%, dzięki czemu fundusze dłużne stały się obecnie drugim pod względem wielkości segmentem, prześcigając fundusze mieszane.

W lutym największą dynamikę przyrostu środków odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu, których aktywa wzrosły o jedną dziesiątą do 3,4 mld zł. To zasługa bardzo dobrych wyników subskrypcji na certyfikaty jednego z funduszy.

W minionym miesiącu wzrosły również aktywa funduszy akcyjnych. Tym razem dynamika sięgnęła +3,8%, do czego przyczyniła się nie tylko dobra koniunktura (indeks WIG wzrósł o +1,5%), ale również istotna przewaga wpłat nad wypłatami. Klienci chętnie nabywali jednostki funduszy akcji polskich uniwersalnych, a także akcji małych i średnich spółek. Dzięki temu wartość aktywów, tego największego segmentu rynku, wzrosła do 24,6 mld zł, czyli najwyższego poziomu od sierpnia zeszłego roku.

W przeciwieństwie do funduszy akcyjnych, klienci wciąż wypłacają środki z funduszy mieszanych, które tylko dzięki korzystnym warunkom na rynku akcji oraz długu, zdołały powiększyć wartość zarządzanych aktywów o +0,5%. Środki w nich zgromadzone warte są obecnie ponad 22 mld zł.

W nieco większym stopniu przyrosły aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych, które dzięki zastrzykowi nowych środków zarządzają obecnie 18,6 mld zł, czyli aktywami o +0,9% większymi niż miesiąc wcześniej. W lutym wzrosły również aktywa funduszy ochrony kapitału, niepublicznych, sekurytyzacyjnych oraz funduszy skupionych w ramach grupy „nieokreślone”

Jedyną grupą funduszy, która odnotowała spadek aktywów (o -6,6%) były fundusze rynku surowców. Przyczyniły się do tego zarówno ujemne stopy zwrotu, jak również przewaga umorzeń nad nabyciami.

źródło: Analizy Online