TFI SKOK w ramach promocji zrezygnowało z opłaty manipulacyjnej

0
1033

TFI SKOK SA obniżyło o 100% w Punktach Obsługi Klientów należących do Towarzystwa oraz do Dystrybutora Asekuracja sp. z o.o. opłaty manipulacyjne dla uczestników i klientów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Promocja trwa od 6 marca do 30 kwietnia 2012 roku.

Specjalne warunki skierowane są  do uczestników, którzy:

1. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa – w okresie promocji złożą zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w Funduszu/Subfunduszu oraz dokonają wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć wybranego Funduszu/Subfunduszu*,

2. W przypadku kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa – w okresie promocji dokonają wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć wybranego Funduszu/Subfunduszu*,

3. W przypadku zleceń konwersji/zamiany – w okresie promocji złożą zlecenie konwersji lub zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa w ramach Funduszy i Subfunduszy.
* zlecenie, a także dokument wpłaty powinny zostać wypełnione czytelnie i poprawnie, tj. zgodnie z wymogami prospektu funduszu inwestycyjnego, do którego wpłata nastąpiła. Promocja obejmuje wyłącznie wpłaty, czyli pierwsze i kolejne nabycia jednostek oraz zlecenia konwersji/zamiany zrealizowane na Rejestrze Uczestnika w Dniu Wyceny od 6 marca do 7 maja 2012 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta lub pod numerem infolinii: 801 33 22 44.

źródło: TFI SKOK