Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego już w sprzedaży w TFI SKOK

0
958

3 kwietnia TFI SKOK działając w imieniu SKOK Parasol FIO rozpoczęło sprzedaż indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Obecnie produkt jest dostępny na platformie transakcyjnej towarzystwa.

W ramach IKZE klient może stworzyć własną strategię inwestycyjną, a następnie ją zmieniać w trakcie trwania Umowy. Strategia ta polega na tym, że można wybrać jeden lub dwa z pięciu subfunduszy dostępnych w ramach IKZE wchodzących w skład SKOK Parasol FIO. Wybierając alokację w dwa subfundusze można ją ustanowić pomiędzy subfunduszami w następujący sposób: 20% do 80%, 30% do 70%,40% do 60%, 50% do 50%.

Dzięki alokacji wpłat można skorzystać z gotowych rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez TFI SKOK (każdy z oferowanych subfunduszy charakteryzuje się inną polityką inwestycyjną) lub stworzyć swój emerytalny portfel inwestycyjny, którego zawartość będzie można dostosować do zmieniających się okoliczności (sytuacja na rynku kapitałowym, czas, który pozostał do osiągnięcia wieku uprawniającego do zrealizowania wypłaty dodatkowej emerytury, czy też wyniki osiągane przez subfundusze).

Strategię można zmienić na dwa sposoby:
•    złożyć zlecenie zamiany (pełnej lub częściowej) jednostek – cztery razy w roku kalendarzowym;
•    złożyć zlecenie zmiany alokacji wpłat – dowolną ilość razy w roku kalendarzowym.

Źródło: TFI SKOK