Fundusz rynku pieniężnego w ofercie IDEA TFI

0
1014

IDEA TFI informuje o wprowadzeniu do oferty funduszu rynku pieniężnego.  Jednostki uczestnictwa subfunduszu IDEA Pieniężny będą dostępne w ramach funduszu IDEA Parasol FIO. Nowy fundusz należy do kategorii najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych, która jest często określana jako alternatywa dla lokat bankowych.

– Nowy subfundusz powinien zainteresować osoby poszukujące bezpiecznych form inwestowania. IDEA Pieniężny dopełnia konstrukcję naszego funduszu parasolowego. Wielokrotnie spotykaliśmy się z zapytaniami ze strony inwestorów o ten rodzaj produktu, który będzie dostępny bez wysokiej bariery wejścia. Od dziś jest w naszej ofercie – powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.
IDEA Pieniężny będzie inwestował co najmniej 70% uzyskanych wkładów w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostkę samorządu terytorialnego RP. W tej grupie mogą się znaleźć również papiery wartościowe emitowane przez Państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową.

Subfundusz ma prawo inwestowania do 30% aktywów w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, zaklasyfikowane do kategorii funduszy o charakterze pieniężnym.

Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 1%. Minimalna pierwsza wpłata do funduszu wynosi 500 zł. Każda kolejna powinna być równa bądź większa od 100 zł.

– Chcemy zainteresować tym funduszem osoby, które do tej pory oszczędzały korzystając z lokat bankowych. Szczególnie teraz, kiedy tzw. jednodniowe lokaty bankowe zniknęły z rynku, wiele osób zastanawia się nad alternatywnym sposobem oszczędzania – dodał Szymon Szatkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu IDEA TFI.

Inwestorzy zainteresowani funduszem mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej dostępnej dla osób składających zlecenia za pośrednictwem Internetu. Promocja bez opłat, obowiązująca aktualnie w IDEA TFI, dotyczy zleceń nabycia, konwersji/zamiany składanych za pośrednictwem iRejestru.

Źródło: Idea TFI