Nowy subfundusz w ofercie AgioFunds TFI

0
1135

Zgodnie z rekomendacją Komitetu Inwestycyjnego, w dniu 4 grudnia 2012 roku Zarząd AgioFunds TFI podjął decyzję o zmianie polityki inwestycyjnej jednego z subfunduszy spod parasola AGIO SFIO: AGIO Delta. Nowa nazwa subfunduszu – „AGIO Agresywny” w pełni odzwierciedla przyjętą strategię inwestycyjną. Zmiana polityki inwestycyjnej funduszu związana jest z jednoznacznym oczekiwaniem Towarzystwa co do kierunku w jakim będzie podążał rynek akcji w ciągu najbliższych dwóch lat.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Cechuje go wysoka alokacja aktywów w akcje (co najmniej 70%). AGIO Agresywny inwestuje przede wszystkim w akcje spółek atrakcyjnie wycenionych, biorąc pod uwagę kształtowanie się w przyszłości wskaźników giełdowych, takich jak np. C/Z, C/WK, EV/EBITDA w przypadku, których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej w ujęciu nominalnym bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych.

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

AgioFunds TFI jest licencjonowanym i nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (zgoda KNF na rozpoczęcie działalności z dnia 8 kwietnia 2009 r.) podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo zarządza specjalistycznymi funduszami parasolowymi AGIO SFIO (z trzema wydzielonymi subfunduszami: AGIO Kapitał, AGIO Multistrategia, AGIO Agresywny),  AGIO Aktywnej Alokacji SFIO,  funduszem inwestycyjnym otwartym AGIO Kapitał Plus oraz funduszem sekurytyzacyjnym AGIO Wierzytelności NS FIZ.

Źródło: AgioFunds TFI