2012r. rozpoczęty wzrostem środków zgromadzonych w OFE

0
944

Środki zgromadzone w OFE wzrosły w styczniu o +3,8%, czyli kwotowo o +8,4 mld zł, osiągając poziom 233,1 mld zł. Ostatni raz aktywa otwartych funduszy emerytalnych zanotowały większy przyrost dopiero w grudniu 2010 roku, kiedy ich wartość zwiększyła się o +0,9 mld zł. Aby oszczędności Polaków ulokowane w drugim filarze znalazły się ponownie na rekordowym poziomie z czerwca 2011 roku, musiałyby one wzrosnąć jeszcze o +1,6%. – głosi raport firmy Analizy Online.

Według raportu przygotowanego przez Analizy Online wynika, że w styczniu 2012 r. najważniejszym czynnikiem wzrostu środków zgromadzonych na kontach emerytalnych był wynik zarządzania. Element ten odpowiadał za wzrost aktywów OFE o +3,6%, czyli o +8 mld zł. Analitycy podkreślają, że jest to drugi najlepszy wynik w ujęciu wartościowym w dotychczasowej historii drugiego filara w Polsce, zaraz po marcu 2010 r., kiedy to wynik z zarządzania wyniósł +8,2 mld zł.

Analitycy zauważyli, że na wynik zarządzania oddziaływała także koniunktura na rynku długu. Przypominają, że na koniec grudnia udział papierów dłużnych w portfelach OFE wynosił ok. 64%.

Zdaniem AO, na poziom aktywów OFE w styczniu relatywnie niski (choć pozytywny) wpływ miał także napływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł +385 mln zł. Analizy Online zaznaczają, że tym samym, w ujęciu miesięcznym, była to najmniejsza kwota przelana do funduszy od momentu obniżenia składki trafiającej do drugiego filara z 7,3 do 2,3%.

„W styczniu wzrost aktywów dotyczył wszystkich OFE i kształtował się on w tempie bardzo zbliżonym do stóp zwrotu osiąganych przez poszczególne podmioty.

Najdynamiczniejszy wzrost środków pod zarządzaniem tj. o +4,2% zarejestrowaliśmy w przypadku największego funduszu, czyli ING OFE, w efekcie czego jego aktywa przekroczyły 55 mld zł. Zaraz za nim znalazły się natomiast Generali OFE oraz Allianz Polska OFE, gdzie środki pod zarządzaniem wzrosły o +3,9%. Z kolei najwolniej rosły aktywa funduszu, który w ubiegłym miesiącu znajdował sie w czołówce, tj. AXA OFE (+3,1%).” – napisano w raporcie.

Źródło:  Zespół Analiz Online