Wyniki kontoli zwolnień przeprowadzonych przez ZUS w 2011r.

0
983
Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych – to efekt przeprowadzonej przez ZUS w 2011 r. kontroli zwolnień lekarskich.Uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej zapisami Zakład przeprowadza kontrole dwuzakresowo. Po pierwsze bada prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a po drugie – prawidłowość wykorzystania  zwolnień lekarskich.

W ramach prowadzonej w całym 2011 r. kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS wydali 38,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Liczba ograniczonej w ten sposób absencji sięgnęła 206,7  tys. dni. Natomiast kwota wstrzymanych, decyzją lekarzy, zasiłków wyniosła 10,7 mln zł.

Z kolei prowadzone od stycznia do grudnia minionego roku kontrole prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich objęły 136,5 tys. ubezpieczonych. W ich efekcie prawa do zasiłku pozbawiono 4,3 tys. osób. Było to równoznaczne z cofnięciem wypłaty świadczeń chorobowych na łączną kwotę 4,2 mln zł.

Zgodnie z ustawowymi regulacjami Zakład ma też obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wówczas obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. I tak w 2011 r. kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń wyniosła 124,9 mln zł.

Dodatkowo ZUS musiał w ubiegłym roku wielokrotnie podejmować decyzje o obniżeniu wypłacanego świadczenia chorobowego o 25 proc. z powodu niedostarczenia płatnikowi składek zwolnienia lekarskiego w ciągu siedmiu dni. Świadczenie w obniżonej kwocie przysługuje wówczas od ósmego dnia orzeczonej niezdolności aż do dostarczenia zwolnienia. Kwota obniżonych tym sposobem zasiłków sięgnęła w 2011 r. sumy 8,3 mln zł.

Łącznie w całym 2011 r. ZUS cofnął bądź obniżył świadczenia chorobowe na łączną kwotę 148,1 mln zł.

Zakład przypomina jednocześnie, że prawo do prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich mają – obok ZUS-u – pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych.

Źródło: ZUS