Pakiet VIP w KBC TFI wzbogacony o nową strategię

0
1037

KBC TFI oferuje nową „Super Defensywną” strategię w ramach Pakietu VIP, czyli zarządzania aktywami z wykorzystaniem funduszu parasolowego KBC Portfel VIP SFIO.

Towarzystwo oferuje usługę zarządzania aktywami w ramach Pakietu VIP od 2006 roku. Dotychczas w ramach zarządzania aktywami inwestorzy mogli wybrać jedną z siedmiu dostępnych strategii. Obecnie oferta ta będzie powiększona o strategię „Super Defensywną” dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, dla których bezpieczeństwo lokat i wysoka płynność są najważniejszymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Aktywa w portfelu Super Defensywnym są inwestowane na rynku pieniężnym i obligacji. W portfelu jednostki KBC Portfel Obligacyjny mogą stanowić 0-40% aktywów a jednostki KBC Portfel Pieniężny 60% – 100%. Modelowa struktura portfela obejmuje 20% udziału jednostek KBC Portfel Obligacyjny i 80% udziału jednostek KBC Portfel Pieniężny.

Pakiet VIP to unikalne rozwiązanie na rynku. Do zarządzania strategiami wykorzystywane są cztery subfundusze funduszu KBC Portfel VIP SFIO, co pozwala inwestorom na czerpanie korzyści z takiego podejścia.

„Zarządzanie aktywami w Pakiecie VIP daje liczne korzyści inwestorom – mówi Katarzyna Szczepkowska prezes zarządu KBC TFI – aktywa klientów są zarządzane na dwóch poziomach, samej strategii, a także na poziomie subfunduszy. Co więcej koszty związane z zarządzaniem rozłożone są na całe aktywa Subfunduszu, co daje efekt skali i obniża koszty. Opłaty bezpośrednie za zarządzanie są bardzo atrakcyjne, to jedynie 100 zł rocznie.”

Klientem Pakietu VIP może zostać osoba, która podpisze umowę o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Minimalna wartość Pakietu VIP wynosi 100 000 złotych. Wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszy KBC Portfel VIP SFIO jest na standardowym poziomie.

Źródło: KBC TFI