Ubezpieczenie życiowej Warty w ofercie Kredyt Banku

0
1041

W placówkach Kredyt Banku można wykupić nowy produkt strukturyzowany życiowej WARTY. Polisa oparta jest na rynku walutowym, a po 2,5 roku trwania produktu premia może wynieść nawet 45% (co odpowiada 55,5% opodatkowanego zysku).

DOLAR KLIK to 2,5-roczna polisa na życie i dożycie z jednorazową składką i 100% ochroną kapitału w dniu zakończenia produktu. Wysokość premii, jaką otrzyma klient na koniec umowy (5 listopada 2014r.), zależna będzie od procentowej zmiany wartości złotówki wobec dolara i może wynieść nawet 45% wpłaconej przez klienta kwoty. Premia ta zwolniona jest z 19% podatku od dochodów kapitałowych, co oznacza, że inwestor otrzyma premię w całości.

Sposób naliczania premii:

Konstrukcja produktu premiuje utrzymanie się kursu złotówki wobec dolara w przedziale  +/- 9% w 5 półrocznych okresach obserwacyjnych. Jeżeli w danym okresie obserwacyjnym kurs zmieni się nie przekraczając bariery górnej – 109% lub dolnej – 91% wartości początkowej, to premia za dane półrocze (tzw. klik) równa będzie wartości bezwzględnej zmiany kursu na końcu tego okresu. Nie ma więc znaczenia, czy złoty będzie się umacniał czy osłabiał. Maksymalna wysokość kliku w danym okresie wynosi 9%. Jeżeli kurs dolara wobec złotówki w dowolnym momencie półrocznego okresu przekroczy barierę, to klik równy jest 0%. Ostateczna premia zostanie obliczona jako suma klików osiągniętych w poszczególnych okresach.

Bariera wahań kursu dla każdego kolejnego okresu jest stała w ujęciu procentowym (+/- 9%), natomiast, co ważne, w każdym okresie obserwacyjnym wartość początkowa dolara będzie ustalana od nowa i przyjmie wartość dolara obowiązującą na koniec okresu poprzedniego. Oznacza to, że wahania kursu złotówki wobec dolara obliczane będą co pół roku od aktualnej wartości dolara, co pozwoli dostosować warunki do bieżącej sytuacji rynkowej.

Kurs walut obserwowany będzie pod kodem: Bloomberg USDPLN Curncy.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie.

Ubezpieczenie dostępne będzie  w placówkach Kredyt Banku do 16 kwietnia 2012r.

Źródło: Warta