BNP Paribas rozszerza ofertę produktów inwestycyjnych

0
1011

BNP Paribas Bank wprowadza na rynek nowe produkty inwestycyjne oferowane przez TFI BNP Paribas Polska. Klienci od poczatku lutego będą mogli skorzystać z programu inwestycyjnego Kapitalny Plan.

Kapitalny Plan to program systematycznego inwestowania w formie Ubezpieczenia Grupowego na życie stworzony we współpracy z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank przygotował ten produkt dla tych osób, które chciałyby zebrać fundusze na wykonanie swoich planów, dzięki regularnemu inwestowaniu niewielkich sum. Produkt został tak opracowany, aby każdy klient mógł sam wybrać, jaka forma opłacania składek, będzie dla niego najwygodniejsza, a także sam określa podział inwestowanych środków pomiędzy trzy strategie inwestycyjne: Portfel Akcyjny, Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu. Portfele te różnią się pomiędzy sobą udziałem funduszy akcyjnych. W Portfelu Akcyjnym zarządzający modelowo lokuje  95 proc. aktywów w wybrane fundusze akcyjne. W Portfelu Zrównoważonym udział aktywów ulokowanych w fundusze akcyjne oraz aktywów ulokowanych w fundusze obligacyjne wynosi po równo 50 proc. Natomiast strategia inwestycyjna Portfela Stabilnego Wzrostu zakłada lokowanie 25 proc. aktywów  w fundusze akcyjne i 75 proc. w fundusze obligacyjne.

Składka miesięczna minimalna wynosi 300 PLN. Bank oferuje również, każdemu klientowi, który skorzysta z nowego produktu inwestycyjnego, otwarcie dwóch rachunków: podstawowego, służącego lokowaniu zadeklarowanej składki oraz dodatkowego, na który można wpłacić każdą kwotę w dowolnym terminie, zwiększając w ten sposób wartość przyszłych oszczędności. Wpłaty na konto dodatkowe zwolnione są z opłaty administracyjnej, a dodatkowo za wypłatę z tego rachunku nie jest pobierana opłata likwidacyjna. W trakcie ubezpieczenia klient ma możliwość dokonania zmiany alokacji składki w ramach wybranych przez siebie strategii inwestycyjnych. Okres opłacania składek wynosi 10 lat, natomiast okres inwestcji jest bezterminowy.

Od dziś dostępne są również dwa nowe subfundusze BNP Paribas FIO, zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas: subfundusz akcyjny „BNP Paribas Sektorowy” oraz subfundusz papierów dłużnych „BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych”. Polityka inwestycyjna „BNP Paribas Sektorowego” zakłada, że minimum 66 proc. aktywów jest inwestowane w akcje. Strategia subfunduszu zakłada lokowanie środków w instrumenty udziałowe minimum 18 spółek z trzech branż wyselekcjonowanych przez zarządzających. W ramach każdej z branż portfel zawiera akcje  co najmniej 6 spółek, dzięki czemu inwestycja jest odpowiednio zdywersyfikowana, co korzystnie wpływa na ograniczenie jej ryzyka. W przypadku „BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych” do 100 proc. aktywów może być ulokowanych w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których remitentami są spółki lub jednostki Samorządu terytorialnego. Dodatkowo część aktywów może zostać alokowana w papiery dłużne wyemitowane przez jednostki rządowe krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa należące do OECD lub międzynarodowe organizacje finansowe, których członkiem jest przynajmniej jedno państwo należące do UE.

źródło: BNP Paribas