Oferta Compensa TUnŻ poszerzona o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

0
941

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie poszerzyła swoją ofertę o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. IKZE towarzystwa ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Konto założyć mogą osoby fizyczne, które  ukończyły 16 a nie ukończyły jeszcze 60 lat, a przy tym osiągają z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Minimalna wartość pierwszej składki w ramach Compensa IKZE wynosi 308 zł, w tym:

•    300 zł to składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK,
•    8 zł to składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Składka ochronna wynosząca 8 zł (wartość składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.
•    Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 2 tys. zł.

Oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, za który towarzystwo pobrało poprzednią składkę ochroną

W ramach Compensa IKZE składka funduszowa może być alokowana w 4 UFK:

1.    C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (akcyjny)
2.    Legg Mason Strateg (zrównoważony)
3.    ING Globalny Długu Korporacyjnego (bezpieczny)
4.    Gwarantowany Compensa (gwarantowany)

Wykonanie zmiany alokacji składki funduszowej, jak również wykonanie konwersji jednostek UFK jest wolne od opłat.

źródło: Compensa TUnŻ