Fundusze gotówkowe i obligacyjne PKO TFI osiągnęły wysokie stopy zwrotu

0
1065

Fundusze gotówkowe i obligacyjne zarządzane przez PKO TFI wypracowały dla swoich klientów na koniec czerwca br. jedne z wyższych stóp zwrotu wśród funduszy w swoich  kategoriach.

Za ostatni miesiąc fundusz PKO Papierów Dłużnych Plus osiągnął stopę zwrotu na poziomie 1,4% i był to drugi wynik w grupie funduszy dłużnych uniwersalnych.*

Fundusz PKO Skarbowy – fio osiągnął w tym czasie stopę zwrotu na poziomie 0,48% a PKO Skarbowy Plus 0,47%.  To o połowę więcej niż średnia stopa zwrotu wypracowana przez wszystkie fundusze należące do tej kategorii funduszy. Najsłabszy fundusz w tym czasie przyniósł swoim klientom stratę  na poziomie
-2,36%.*

– Ponadprzeciętny wynik Funduszy Skarbowych w minionym miesiącu był efektem aktywnej alokacji na polskiej krzywej dochodowości. Pod koniec maja fundusze sukcesywnie zwiększały zaangażowanie w obligacjach skarbowych o stałym kuponie, których rentowności w czerwcu istotnie spadły. – mówi Artur Trela, Zarządzający Portfelami Papierów Dłużnych w PKO TFI.

Wydarzenia ostatnich tygodni, które miały miejsce na rynku obligacji korporacyjnych miały ogromny wpływ również na wyniki funduszy z grupy tzw. „bezpiecznych”.

Wysoka jakość procesu inwestycyjnego i podejście do zarządzania ryzykiem w funduszach zarządzanych przez PKO TFI pozwoliła uchronić aktywa klientów przed uszczupleniem ich oszczędności. Pozwoliło to również utrzymać dodanie saldo nabyć i umorzeń  w tej grupie funduszy jak również zachować systematyczny wzrost wartości Jednostki Uczestnictwa. Potwierdza to fakt, że fundusze gotówkowe oraz obligacyjne nadal są inwestycją wartą rozważenia, o ograniczonym ryzyku inwestycyjnym i mogą być ciekawą alternatywą dla lokat bankowych.

PKO TFI zarządzające obecnie ponad 8,4 mld zł, należy do w ścisłej czołówki największych TFI pod względem zarządzanych aktywów działających na polskim rynku.

*(wg. Analiz Online na dzień 29.06.2012 r).

Źródło: PKO TFI