AGIO Kapitał PLUS FIO – nowa propozycja od AgioFunds TFI

0
1201

AGIO Kapitał PLUS FIO jest nowym produktem wśród funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI. Nowy fundusz jest właściwie rozwiązaniem bliźniaczym w stosunku do funkcjonującego od ponad roku subfunduszu AGIO Kapitał. W ciągu ostatnich 12 miesięcy subfundusz ten osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 7,5%, a towarzystwo pozyskało ponad 200 mln PLN nowych aktywów pod zarządzanie. AGIO Kapitał PLUS ma powtórzyć ten sukces. Zarządzającym AGIO Kapitał oraz AGIO Kapitał PLUS jest ta sama osoba: Adam Dakowicz, Prezes Zarządu AgioFunds TFI.

Podstawowe parametry różniące nowy fundusz od AGIO-Kapitał to dzienna wycena, oraz minimalna kwota wpłaty w wysokości 100 PLN. Możliwość codziennego nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa zapewni wysoką płynność inwestycji i ułatwi zarządzanie portfelem bardziej aktywnym Inwestorom (w subfunduszu AGIO Kapitał wpłaty i odkupienia realizowane są raz w tygodniu). Natomiast dzięki niewielkiej minimalnej wartości nabycia fundusz będzie dostępny dla szerszego grona Klientów (minimalna wpłata do AGIO Kapitał to równowartość 40 000 EUR) oraz dla Klientów ceniących sobie dywersyfikację w lokowaniu swoich środków (możliwość wpłaty niewielkiej kwoty).

„Polityka inwestycyjna nowego funduszu, a więc sposób doboru lokat oraz ryzyko rynkowe, będzie zbliżona do tej jaką stosujemy w AGIO Kapitał. Fundusz będzie również dążył do osiągania podobnych wyników inwestycyjnych. Dodatkowych korzyści dla Klientów upatrujemy w nieco innych parametrach technicznych produktu” – mówi Adam Dakowicz, Prezes Zarządu AgioFunds TFI.

Fundusz otwarty jest pierwszym tego typu produktem w ofercie Towarzystwa. Oparcie na sprawdzonej metodologii całkiem nowego funduszu ma zapewnić mu sukces porównywalny do AGIO Kapitał.

„Na podstawie autorskiego modelu oceny ryzyka kredytowego bazującego na naszych wieloletnich doświadczeniach bankowych oraz z uwzględnieniem metodologii stosowanej przez agencję Moody’s każdemu emitentowi obligacji nadawany jest przez TFI rating – mówi Zbigniew Kowalczyk, Doradca Inwestycyjny AgioFunds TFI. Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji zawsze spotykamy się bezpośrednio z przedstawicielami emitenta. Na bieżąco prowadzony jest także stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw – emitentów obligacji z naszego portfela”.

Źródło: AgioFunds TFI