Rekordowa sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI

0
1108

W lipcu sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy największego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – Pioneer Pekao TFI wyniosła ponad 386 mln zł. Saldo wpłat i odkupień było jednak ujemne i wyniosło -46,1 mln złotych.

W lipcu klienci Pioneer Pekao TFI, które dokładnie 20 lat temu, rozpoczęło tworzenie polskiego rynku funduszy wspólnego inwestowania, wyraźnie preferowali fundusze obligacji. Nowy fundusz, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, pozyskał netto ponad 115 mln zł, a istniejący od kwietnia 2010 r. Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja – ponad 45 mln złotych.

Obydwa Fundusze Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja stosują elastyczną strategię inwestycyjną alokując środki pomiędzy obligacje skarbowe i korporacyjne o różnych terminach zapadalności. Znaczna część portfela Funduszu Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja jest ulokowana w obligacjach przedsiębiorstw.

– Mimo trwającej niepewności na rynkach finansowych, polskie obligacje skarbowe i korporacyjne cieszą się zaufaniem klientów. Świetne otwarcie naszego nowego funduszu – Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 pokazuje, że wielu inwestorów patrzy na inwestycje perspektywicznie, nie sugerując się  ostatnimi zawirowaniami na rynkach obligacji przedsiębiorstw – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

W lipcu najlepsze wyniki uzyskały fundusze Pioneer Surowców i Energii, 10,10% oraz Pioneer Akcji Europy Wschodniej, 7,97%. Ten ostatni również w ciągu minionych dwunastu miesięcy uzyskał wysoką stopę zwrotu, 18,53%. W tym okresie pozytywnie wyróżnia się także Pioneer Obligacji Strategicznych ze stopą zwrotu wynoszącą 8,34%,

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec lipca wyniosła prawie 14,1 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI